قتل جوانی که پدرش را کتک میزد

Shargh - - حوادث -

شــرق: مردی که در حمایت از پدرزنــش با برادرزنش درگیر شــده و به ضرب چاقو او را به قتل رسانده است، ضمن اعتراف به قتل توضیح داد که قصد داشته مقتول را نصیحت کند. اولین روز سال ۹۶ جسد ناشناس مردی در یکــی از مســیرهای فرعی جاده جاجرود کشــف و موضوع به کلانتری ۱4۶ حکیمیه اعلام شد.

بــا حضــور مأمــوران کلانتــری در محــل و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد جسد متعلق به جوانی حدودا ۳۵ســاله است که بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به قســمتهای مختلف شکم، پا و گردن به قتل رسیده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» و به دستور بازپرس شعبه ششــم دادسرای ناحیه ۲٧ تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با توجه بــه مجهولالهویهبودن جســد، تحقیقات اولیه بر شناسایی هویت جسد کشفشده متمرکز شد و نهایتا هویت آن به نام «داوود. ن» (۳۵ ساله( با سابقه دستگیری مرتبط با جرائم مواد مخدر شناسایی شد.

با شناســایی خانــواده مقتول در منطقــه اتابک – خیابان شــهید غیاثی، کارآگاهان به اعضــای خانواده مقتول مراجعــه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که آنها هیچگونه طرح شــکایتی مبنیبر فقدان یکی از اعضای خانواده خود انجام ندادهاند!! زمانی که تحقیقات درخصوص علت عدم طرح شــکایت فقدان مقتول از خانوادهاش انجام شد، آنها در اظهارات خود عنوان کردند: «داوود بهواســطه مصــرف مواد مخدر ســابقه غیبتهــای طولانیمدت را از خانه داشــت و مــا نیز بههمیندلیل به تصور اینکه او پس از گذشــت مدتی مجددا به خانه بازمیگــردد، به پلیس مراجعه نکردیــم». تحقیقات پلیســی از محــل زندگی مقتول و خانوادهاش در دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت تا نهایتــا کارآگاهان بــا تحقیقات از اهالــی محل زندگی مقتــول اطلاع پیــدا کردند که چندروز پیش از کشــف جســد مقتول در محدوده جاجرود، درگیری شــدیدی مابین او و اعضای خانوادهاش صورت گرفته و از همان ایام، مقتول دیگر در محل سکونتش رؤیت نشده است.

تحقیقات در این خصوص در دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت و هرکــدام از اعضــای خانــواده مقتول اظهاراتی متفاوت درخصــوص علت و انگیزه درگیری بیان میکردند. در تحقیقات از اعضای خانواده مقتول، خواهــر وی در صحبتهایش عنوان کرده بود که هیچ ترددی به محدوده کشــف جسد برادرش نداشته است و گفته بــود که «ما اصلا به ســمت جاجرود نرفتهایم و فقط یکبــار، آنهم بعد از اتمام مراســم برادرم به دماوند رفتیم و غروب هم برگشــتیم». بررســی ادعای خواهر متهم درخصوص عدم تردد در منطقه جاجرود در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام اقدامات ویژه پلیســی، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که خواهر مقتــول در حال کتمــان حقیقــت اســت؛ بنابراین با هماهنگی بازپرس پرونده، تحقیقات پلیســی از خواهر مقتــول در دســتور کارآگاهان قرار گرفت و ســرانجام وی لب به اعتراف گشــود و به اطلاع از قتل برادرش و همچنین معاونت در انتقال جسد وی به جاده جاجرود اعتراف کرد.

خواهــر مقتول در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: مــادرم با مــن تماس گرفــت و گفــت داوود پدرت را میزند؛ من و شوهرم به نام مهدی )4۲ ساله( به منزل پدرم رفتیم؛ در زمان ورود، داوود با چاقو پدرم را تهدید میکرد و با دیدن ما، به ســمت شــوهرم حملهور شد؛ شــوهرم نیز با چاقویی که روی دیوار دستشــویی قرار داشت، او را زد؛ پس از قتل برادرم، همه ترسیده بودیم؛ جســد را داخل پارچهای گذاشــتیم و با خودرو سواری که شوهرم از دامادشــان به امانت گرفته بود، جسد را به منطقــه جاجرود – قبل از پلیس راه - در داخل یک جاده فرعی خاکی منتقل کردیم.»

با توجــه به اعترافات خواهر مقتــول، کارآگاهان با مراجعه به محل ســکونت «مهدی» در خیابان شهید غیاثی، اقدام به دســتگیری مهدی کردند. «مهدی» در اظهــارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت شــد، اما پس از مواجهه حضوری با همسرش و اطلاع از اعتراف صریح وی، بهناچار لب به اعتراف گشود و گفت: «برای نصیحت برادرزنم، به منزل پدرزنم رفتیم، اما به محض ورود به داخل خانه، داوود با چاقو به من حملهور شد؛ من نیز با چاقویی که از لبه دیوار برداشتم، او را زدم ...؛ ســپس جنازه را با ]کمک[ همسرم به منطقه جاجرود انتقال دادیم و در کنار جادهای خاکی رها کردیم.»

ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معــاون مبارزه با جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهران بــزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم، قرار بازداشــت موقت از ســوی بازپرس محتــرم پرونده صادر شــد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.