رسيدگی به قتل زنِ تنها، چند سال بعد از جنایت

Shargh - - حوادث -

شرق: پرونــده قتل زنی که هفت سال قبل کشته شده اســت، در حالی رســیدگی شــد که مأموران تاکنون نتوانستند راز قتل او را کشف کنند.

به گــزارش خبرنگار ما، مرداد ســال 8۹ مأموران متوجه شــدند زن ۳۶ســالهای به نام الهام گم شده اســت و به خانه بازنگشــته اســت. در پی این خبر مأمــوران تحقیقات خود را برای پیداکردن الهام آغاز کردند. پدر الهام گفت: ما در شهری که کیلومترها با تهــران فاصله دارد زندگــی میکنیم و دخترم مدتی اســت به تهران مهاجرت کــرده و بهتنهایی زندگی میکرد. ما همیشه با هم در تماس بودیم و هر کاری میکرد، به ما خبر میداد؛ اما حالا چند روزی است که تماسهایمان را پاسخ نمیدهد و از او خبر نداریم. در ادامه تحقیقات مأموران متوجه شدند الهام ۳۶ساله ســالها پیش درحالیکه فرزنــد چهارمش را باردار بود، به دلیل اختلافاتی که با همســرش داشت، از او جدا شد و پس از اینکه فرزندانش را به پدر و مادرش ســپرد، برای کار به تهــران مهاجرت کــرد. در حین تحقیقات مأموران جســد زن ۳۶سالهای را که خفه شــده بود، در شرق تهران کشــف کردند. آنها پس از تشخیص هویت متوجه شدند جسد متعلق به الهام است. مأموران مطمئن شدند که الهام به قتل رسیده است؛ چراکه پزشکیقانونی در نظریه خود اعلام کرد قتل الهام دیگرکشــی اســت و نه خودکشی. آنها که ابتدا به همسر ســابق مقتول مشکوک شده بودند، از او بازجویی کردند. این مــرد به مأموران گفت: مدت زیادی اســت از الهــام خبر ندارم. ما سالهاســت از یکدیگر جدا شــدهایم و پس از آن دیگر او را ندیدم و نمیدانم چه بر سر او آمده است. زمانی که الهام به قتل رسید، من در خانه پدریام بودم. همسایهها هم آن روز مــن را در محل دیدهاند. زمانی که کارآگاهان متوجه شــدند همسر سابق الهام نقشــی در قتل او نداشــته است، او را رها کردند و تحقیقات خود را در این زمینه ادامــه دادند. پلیس در همین حین از چند فرد دیگر که با الهام در رفتوآمد بودند، تحقیق کرد؛ امــا آنها نیز از اتفاقی که بــرای زن جوان افتاده بود، خبر نداشتند. در نتیجه با توجه به گذشت هفت سال از پیدانشدن قاتل الهام پدر، مادر و چهار پسر الهام از دادگاه تقاضای دیه از بیتالمال کردند و بهاینترتیب پرونده برای رســیدگی در اختیار شعبه هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضــی اصغرزاده قرار گرفت. ابتدای جلسه پدر مقتول در جایگاه ویژه ایستاد و پس از شرح ماجرای گمشدن دخترش گفت: هفت سال است که به دنبال قاتل دخترم هستیم؛ اما نتوانستیم او را پیدا کنیم. حالا مسئولیت نگهداری از چهار فرزندی که از او به جا مانده است، به عهده من است. الهام فرزندانش را به من سپرد و خودش برای کار به تهــران مهاجرت کرد. او هر ماه برای آنها پول میفرستاد؛ اما از زمانی که کشته شد، من هزینه آنها را پرداخت میکنم. من نگران آینده این بچهها هستم و میخواهم پساندازی داشــته باشــند؛ تا روزی که میمیرم، نوههایم بیکسی و بیپولی را با هم تحمل نکنند و برای خودشــان ســرمایهای داشته باشند. با پایان گفتههای اولیــایدم قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شــور شدند و در نهایت حکم به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.