جدول2873 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- پادشــاه ساســانی که دعوت حضــرت محمد )ص( را بــه اســلام قبــول نکــرد- نمای ســاختمان 2- پناهگاه- مرگ ناگهانی و ســریع- فونداســیون 3- شهرستانی در آذربایجان شرقی- بسیار بخشنده- لایک اینستاگرامی 4- بخیل- همیشگی- شهری در مازندران 5- ناموزون- کشتهشدگان در راه خدا- خاطر 6- اسب یدک- از محلات قدیمی تهران- خشکی مزاج 7- ابزار نجــاری- کار بزرگ و چشــمگیر- از الفبای انگلیســی 8- اعتراف کردن- گوشت بدون استخوان- بازیگوشی 9- علامــت اختصاری نســخه بــدل- از جزایر زیبای یونان- کتاب حضرت داوود )ع( 10- طرحی برای قالی ایرانی- ســلام- خون را در بــدن به گردش در میآورد 11- اقامتگاه مســافر- نام درختی در آســمان هفتمریشــخند 12- لاف پهلوانی زدن- خمیــده- پرندهای خوش آواز 13- هرگوشــه زمین فوتبال- به مقام قرب الهی رسیده- از بنیانگذاران فکری انقلاب کبیر فرانسه 14- حرف ندا- دستگاه خنککننده آب آشامیدنی- روز عرب 15- شعری مرکب از چهار مصراع- قطار قدیمی که بین تهران و شهر ری در حرکت بود.

عمودی:

1- پیچوتــاب- گیاهــی با ســم خطرنــاک- چند نفر که شغلشــان یکی اســت 2- جنگ افــزار- انواع خوراکیهــا از قبیل آجیل و شــیرینی- شــک و تردید 3- پلیدی- بزنبهادر- اشــاره به چیزی نامعلوم دارد 4- مایه تزریقی- نوشــته حاشیه ســند- بادبان کشتی 5- کاغذفــروش- ســروری- پیشــوند ســلب 6- رام

نشــده!- مرام- روستای گردشگری مازندران 7- هستیخوشباور- پشت ســرهم 8- رها و آزاد- تبسم شیرینابزار رادیو 9- روزگار- جانور پوست قیمتی- جالب توجه 10- بندگی در برابر حق- نور کم- گیاه تالابها 11- نقش هنری- بر ســر عروس و داماد میریزنــد- فرزند مؤنث

12- درنــگ- شــهر مارکوپولو- ســاقه زیرزمینی ریواس 13- از شــیرینیهای ســوغات تبریز- واحــد اندازهگیری ارتفاع ســاختمان- اشــتباه 14- ســیب انگلیسی- الکل سفید- لقب امام محمدتقی )ع( 15- گیاهی از خانواده ریواس- معادل فارسی پاراگلایدر- شهر زیارتی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.