تاجگذاری «فدرر» در ویمبلدون

Shargh - - ورزش -

«راجــر فــدرر»، تنیسباز سوئیســی، بــا پیروزی قاطعانــه بر ماریــن چیلیــچ از کرواســی، قهرمان ویمبلدون شد. فدرر 3۵ساله پس از پنج سال دوباره به این افتخار دست یافت و تعداد قهرمانیهای خود در این رقابتها را به عدد هشــت رساند که رکوردی تازه در تاریخ این رقابتها محسوب میشود. او برای دستیافتن به این موفقیت مارین چیلیچ، 2۸ساله را بهراحتی و در سه ست متوالی کنار زد. او در مسابقه فینال با نتایــج ‪-۶ 1 ،۶-3‬ و ۴-۶ حریفش را که مرد شماره شــش تنیس جهان بود، شکست داد و برای نوزدهمینبار قهرمان مســابقات گرنداسلم شد. این مســابقه فقط حدود صد دقیقه طول کشــید و یکی از ســریعترین فینالهای تاریخ مســابقات ویمبلدون را رقــم زد. فدرر که در ابتدای این مســابقات بخت شــماره ســه برای قهرمانی به شــمار میرفت، در شــرایطی قهرمان شد که در هفت مسابقه حتی یک ست به حریفانش واگذار نکرد. اتفاقی که در ۴1 سال گذشته در تاریخ مسابقات ویمبلدون سابقه نداشت. پیش از این بیون بورگ، اســطوره سوئدی تنیس، در ســال 1۹7۶ موفق به انجام این کار شــده بود. فدرر البته برای دســتیافتن به این افتخارات، پنج ســال انتظار کشید.

آخرینبــاری کــه او موفــق بــه قهرمانــی در ویمبلدون شــده بود به ســال 2012 برمیگشت. او در ایــن مدت دو بار در ســالهای 201۴ و 201۵ هم موفق شــده بود به مســابقه فینال برسد؛ اما در هر دو نوبت دســتش از قهرمانی کوتــاه مانده بود. در تاریــخ ویمبلدون نزدیکترین تنیسباز به راجر فدرر، پیت ســمپراس آمریکایی اســت که موفق به هفت قهرمانی در ویمبلدون شــده. ضمن اینکه در تاریخ مســابقات تنیس مدرن کســی به اندازه او قهرمان گرنداسلم نشده. نزدیکترین افراد به او رافائل نادال اســپانیایی با 1۵ قهرمانی اســت کــه درحالحاضر مثل فدرر مشغول بازی است و بهدلیل سن پایینتر، بزرگترین تهدیــد برای رکوردهای فدرر محســوب میشــود. بعد از رافائل نادال، پیت ســمپراس با 1۴ قهرمانی، در فهرست پرافتخارترین تنیسبازان تاریخ تنیس مدرن است که سالهاست تنیس حرفهای را کنار گذاشته. فدرر با این قهرمانی جایگاه فعلیاش در فهرســت ردهبندی تنیسبازان مــرد جهان را از رتبه پنج به رتبه ســوم رساند. او بعد از قهرمانی در ویمبلدون 2017 گفت مهمتر از هر چیزی خوشحال است که سلامت است: «برای من بهتر از قهرمانی و گرفتن جایزه، سلامتی است. رؤیایم این بود که بتوانم بدون مصدومیت بــه تنیس برگردم و دوباره بهترین نمایشم را در مسابقات داشته باشم که خوشبختانه این آرزو عملی شــد. راســتش اما انتظار نداشــتم آنقدر فوری به اوج برگردم. من البته از قهرمانی در ویمبلدون امسال خیلی خوشحالم، چون ویمبلدون همیشــه برای من خیلی جای خاصی اســت. بازی در فینال این تورنمنت رؤیای هر تنیسبازی اســت؛ امیدوارم این مســابقه آخرین بازیام در اینجا نباشد. از همراهانم و خانوادهام تشکر میکنم. خوشبختانه آنها مثل من همیشه باور داشتند که من هنوز شانس قهرمانی در ویمبلدون را دارم.»

قهرمانــی در ویمبلــدون 2017 پنجمیــن عنوان قهرمانــی او در ســال جــاری میلادی اســت. فدرر در ابتدای فصل، با شکســت رقیب همیشــگیاش نادال در فینال رقابتهای اوپن اســترالیا به ناکامی پنجســالهاش در رقابتهای گرنداســلم پایان داد. فدرر پــس از آن در مســابقات مســترز ایندینولز و میامی دو قهرمانی ارزشــمند دیگر به دســت آورد. پیــش از مســابقات ویمبلــدون نیز توانســت برای نهمینبار در تورنمنت هاله آلمان، قهرمان شود. این افتخــارات در حالی بود که او در فاصله مســابقات اوپن اســترالیا تا مســابقات مســترز هالــه، در هیچ تورنمنتی شــرکت نکرد و در هیچکدام از رقابتهای خاک رُس بــه زمین نرفت. برای همیــن او با انرژی زیــاد و انگیزه فراوان وارد ویمبلدون شــد و تا پایان مســابقه فینال هم فرم ایدهآل خود را ادامه داد. او در فینال برابر حریفی بازی میکرد که برابر او حرفی برای گرفتن نداشــت. مارین چیلیچ که در یازدهمین دوره حضــورش در ویمبلــدون بــرای اولینبــار به فینال این رقابتها رســیده بود، تلاشش برای کسب دومین عنوان گرنداســلم به ثمر ننشســت. قهرمان اوپن آمریکا در 201۴، ســال گذشــته هم در مرحله یکچهارم پایانی ویمبلدون مغلوب فدرر شــده بود. چیلیچ مرد شــماره شــش تنیس جهان پس از این شکست، گفت: «خیلی تلاش کردم و این همه کاری بود که میتوانســتم انجام بدهــم. تورنمنت خیلی خوبی داشتم و بهترین بازیهای عمرم را انجام دادم و از تیم متشــکرم». راجر فدرر در شرایطی دوباره در ویمبلدون تاجگذاری کرد که سال قبل پس از باخت بــه رائونیچ در مرحله نیمهنهایی همین مســابقات برای درمــان زانوی آســیبدیدهاش بــه مرخصی ششماهه رفت؛ اما امســال فرصت خوبی دارد که با جمعکردن امتیاز در نیمه دوم سال، دوباره پس از پنج سال به رده یکم تنیس جهان برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.