مردی كه احمدينژاد و قاليباف را شهردار كرد

Shargh - - صفحه اول -

صدرا محقق:مهدي چمران 13 ســال است رياست شــوراي شــهر تهران را بر عهده دارد؛ از فرودين 82 تا حدود يک ماه ديگر در اوايل شــهريور 96 که کارش پايان خواهد يافت. در اين ميان، تنها يک سال احمد مســجدجامعي رياست شــورا را به دســت گرفت. حاصل رياست چمران در شــوراي شهر، برآمدن دو شــهردار در تهران بود؛ يکي احمدينژاد که سال 84 رئيسجمهور شــد و ديگري قاليباف که در پروندهاش سه بار تلاش ناموفق را براي کرسي رياستجمهوري دارد. دوره مديريت هر دو اين افراد، سرشار از حاشيه و ماجرا براي پايتخت بوده اســت. شــيوه مديريتي خود مهدي چمران هم در ايــن مدت، حمايت تمام و کمال از شــهرداران منتخبش بوده است. به همين دليل، در بسياري از موضوعات مهم مربوط به شهر و مديريت شهري، همان انتقاداتي که به احمدينژاد و قاليباف وارد ميشد، شامل شيوه مديريتي چمران هم ميشــد. حالا او در پايان راه 13سالهاش در مديريت شهري اســت؛ فارغ از مســائلي که در سالهاي دور رخ داده اســت، در همين يکي، دو سال آخر رياست او بر شــورا، مديريت شــهري کم حاشــيه و ماجرا نداشــته اســت؛ موضوع واگذاري املاک شهرداري، ثبتنام دوباره قاليباف براي رياستجمهوري، برخي پروندهها و مســائل مالي غيرشــفاف در شهرداري، ساختوســازهاي شهري و بهويژه ســاخت بزرگراه دوطبقه صدر، مشکلات متروی تهران و... . در همين رابطه، به ســراغ او رفته و درباره همين موضوعات با او به پرسش و پاسخ نشستهايم. مشروح اين گفتوگو در ادامه ميآيد.

شــما حتما بهتر از من ميدانيد که بر اســاس مــاده 30 آييننامه معاملات شــهرداري، وقتي قرار است ملکي واگذار شــود، بايد طبق شرايط تعيينشــده در قانون، آگهي شده و مزايده برگزار شــود و در نهايت با قيمت کارشناسي و بر اساس بالاترين قيمت پيشــنهادي فروخته شــود. ولي بر اســاس اطلاعاتي کــه تا الان دربــاره املاک واگذارشده شهرداري که بســيار هم خبرساز شد، وجــود دارد، اين فرايند در ايــن موضوع رعايت نشده. در نامهاي که سازمان بازرسي داد و پيگيري شــد هم به همين موضوع اشاره شده و شهرداري املاک يادشــده را با قيمتهاي خيلي پايين، آن هم قســطي و با تخفيفهاي عجيب و غريب، به مديران و معاونان شــهرداري و بقيه داده است. بااينحال، شورا در اين زمينه خيلي پيگيري نکرد و شــما هم در اين ماجرا جز يک مــورد که انتقاد کرديد و انتقاد خيلي نرمي هم بود، ورود نکرديد و حتي طرف شهرداري را گرفتيد، چرا اينطور شد؟ بحث املاک و مســائل قانوني و روش قانوني آن، موضوعي است که باید بر اساس قانون صورت گیرد. بحث چگونگي مطرحشدن آن، بحث دیگري است؛ اینکه خبر آن چگونه در جامعه مطرح ميشود و چه نتیجــهاي ميخواهیم از آن بگیریــم. بحث پیگیري شــورا هم موضوع جداگانهاي اســت. اجــازه دهید اول از پیگیــري شــورا بگویم. شــورا در مقابل عمل انجامشــدهاي قرار گرفت که فهرستی که حتي خود سازمان بازرسي هم آن فهرست را به عنوان واقعیت قبول نداشــت)تازه ســازمان بازرســي هم نبود، یک بازرس از ســازمان بازرسي بود(، نامه رسمي سازمان بازرسي نبود. آن هم نامهاي که روي پاکت هم نوشته بودند شــخصا مفتوح کنید؛ یعني کامــلا محرمانه. کســي دیگر هم حق نداشــته باز کند. این فهرست را به افراد مختلف فرســتاده بود و از اینها نظر خواسته بــود که اطلاعات آنهــا را بگیرند و ایــن اطلاعات را تحلیــل و تحقیق کنند تا بعدا بتوانند کارهاي قضائي خــود را انجام دهند. اما این خیلــي زود، وارد بازار و وارد صحنه شد. روي سایتها و رسانههاي عمومي آمد؛ یعني هنوز این اطلاعاتــي که ميخواهد بگیرد و تحقیــق کند، دقیق نبود. اصــلا حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر آنها با شــهرداري معاملهاي نداشتند و اسمشان در آن فهرست بود. تکذیب هم کردند. خود بازرسي هم ایــن را تأیید کرد که ۳۰ یا ۴۰ نفر آنها اصلا نبودند. نه ملکي خریدند و نه اجاره کردند. ما اینگونه در مقابل عمل انجامشده قرار گرفتیم که ناگهان فضا، ملتهب شــد. بعــد از حقوقهــاي نجومي، این هــم املاک نجومي شد. برداشت اینگونه بود که باید مقداري از غلظت حقوقهاي نجومي کاسته شود.

تحليل شــما اين اســت که ماجــراي املاک نجومي در مقابل حقوقهاي نجومي درست شد؟

ميتوانســت ایــن کار را هــم بکنند که شــد. ما چهکار ميتوانســتیم بکنیم؟ عدهاي گفتند خودمان بررسي کنیم؛ اما این کار زمان ميبرد. ما بهطور کلي، سیســتمهاي قضاوتي و بازرســي را نداریم. سازمان بازرســي هم که کار خودش را ميکرد. بهترین کاري که ميتوانســتیم بکنیم، نامه بــه رئیس قوه قضائیه نوشــتیم که چنین اتفاقي رخ داده، بهویژه براي شورا چون چند عضو شــورا هم در آن هســتند، براي اینها مشــکل به وجود آمده. شــما بررســي کنید، تحقیق کنیــد، یا هر کاري خودتــان ميخواهید بکنید و روي این موضوع اعلام نظر کنید.

ولي برداشــتها از اين نامه اينطور بود که شما و شهردار خواســتار برخورد با منتشرکنندگان خبر شدهايد و برخورد هم شد، اينطور نبود؟

نه، اصلا. من با برداشــت دیگــران کاري ندارم. متــن نامه این بود که الان عدهاي به شــورا به این دلیل حمله ميکنند، شــما بررســي کنید و نتیجه آن را اعــلام کنید که رئیس قوه قضائیه آن را براي دادستان فرستاد. دادستان کشور هم براي دادستان تهران. دســتور پشت دستور و دانهدانه این افراد را چه از شــورا و چه از شهرداري خواستند. هنوز هم نظر نهایي را ندادهاند. قطعــا و یقینا هر نظري که بدهند، مــا قبول میکنیم. اگر کســي تخلف کرده، باید مطابق قانون با او رفتار کنند. کسي باید مزایده یا مناقصه ميگذاشــته، باید بگویند چرا نگذاشتي؟ اگر مطابق قانون بوده که هیچ. اگر نبوده، آن کسي که نبــوده را معرفي کنید یا مطابــق قانون قضا با او برخــورد کنید. امیدوار هم بودیــم خیلي زودتر از اینها این مســئله روشن شــود. بنابراین، اینکه از پیگیري شــورا آوردم، بهتریــن کار همین بود. البته مــا درباره نحــوه کار اظهارنظر کردیــم. گفتیم آن عضو شــورا که این نامه به دســتش رسیده، نباید این نامه )شخصا مفتوح فرمایید( را پیش خودش نگه ميداشــت و به یک یا دو نفر دیگر، یواشــکي نشان دهد. اقلا به آن عضو شورایي که اسمش در آن فهرســت بوده ميگفته که او پاسخش را آماده کند که بگویــد ملکي گرفته یا نه، ولي با وجود این آن عضو شــورا این خبر را علني کرد و روي سایتي گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.