ابزارهاي ترامپ علیه ایران

Shargh - - صفحه اول - فريدون مجلسي . تحليلگر روابط بينالملل

ترامــپ در جوي کــه پیش از انتخابــات آمریکا بــا مداخله لابيهاي اســرائیل و عربســتان ایجاد شده بود، برهمزدن برجام را بهعنــوان یکــي از کارتهاي برنده خود براي جلب آراي مردم آن کشــور به کار برد. اکنون آن جو تغییري نکرده است. ممکن است کنگره و مطبوعات آمریکا برخي کارهاي نامتعارف این رئیسجمهور ویژه را نپســندند یا حتي موضوع استیضاح یا عدم کفایت او را مطرح کنند، اما درباره سیاست ایرانستیزي با او همراهاند. اگر دادگاههاي آمریکایي اجراي فرمانهاي عدم صدور ویزاي او را نميپذیرند براي این است که نميخواهند به استناد اقدامي خلاف اصول اخلاقي و حقوقبشري، اتباع کشــور دیگري را به اتهام عدم رعایت حقوق بشر، از دیدار بستگان خود محروم کنند. آمریکا ميداند که دولت پیشین آن کشور ملغيکردن تحریمهاي شوراي امنیت را با صدور قطعنامه، دیگر پذیرفته و در گزارشهــاي خود به کنگره نیز پایبندي ایران را به تعهدات برجامي تأیید کرده است، اما برجام سند دوستي ایران و آمریکا نیست. ظاهرا تنها موضوعي که هر دو کشور درباره آن توافق دارند، تداوم شرایط گذشته اســت. وزیر نفت ایران چندینمرتبه اعلام کرده درهاي صنعت نفــت ایران براي همکاري با شــرکتهاي آمریکایي در چارچــوب قراردادهاي منصفانه باز اســت، بــا توجه به اینکه شــرایط از جهاتي مهیا نیســت. باید دید ریشه اصلي اختلاف در کجاست. طرح مسئله ضدیت آمریکا با مصدق و حمایت آن کشور از دولت زاهدي عملا به تاریخ پیوسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.