کاشاني و مصدق از همگرایي تا واگرایي

Shargh - - صفحه اول - غلامعلي دهقان استاد دانشگاه

از ســال ۱۳۲۹ تا نیمه دوم ســال ۱۳۳۱، سالهاي همگرایي کاشاني و مصدق است که اوج آن اعلامیه کاشــاني مبني بر استعفاي قوام و بازگشــت دوباره مصدق و حادثه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ اســت که امروز در آســتانه سالگرد آن قرار داریم. با وجــود این مجموعه علل و عواملي در نیمه دوم ســال ۱۳۳۱ و نیمه اول ۱۳۳۲ ســبب شد این همگرایي به واگرایي تبدیل شــود که این اختلاف و افتراق قطعا در موفقیــت کودتاي ۲۸ مرداد نقش داشت. در این مجال به برخي از این اختلافها اشاره ميشود.

۱. پس از شــکلگیري مجلس هفدهم، کاشــاني با ۴۷ رأي به ریاســت مجلس شــوراي ملي انتخاب شــد و رقیبش دکتر معظمي ۱۰ رأي آورد. بخشــي از اختلافهــای بهوجودآمده میان مصدق و کاشــاني ناشي از همین موضوع بود. رئیس قوه مقننه از منظر خود به موضوعات نگاه ميکرد و ریاست قوه مجریه هم از جایــگاه خویش به تدبیر و تمشــیت مملکت ميپرداخــت. موضوعي کــه اگر خوب تدبیر نشــود ميتواند ســطح نزاع میان دو قوه را بالا ببرد که اتفاقا این مورد در قضیه کاشاني و مصدق اتفاق افتاد.

۲. در مــرداد ۱۳۳۱ و پس از شــکلگیري مجلس هفدهم مصــدق با توجــه به حساســیت اوضاع از مجلس خواهان اختیارات ویژه در امر قانونگذاري در مواردي مشخص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.