ایران به دنبال جنگ با عربستان نیست

خودتان را مسخره نکنید؛ تغییر رژیم ایران ناممکن است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایــران، روز دوشــنبه، در اندیشــکده «شــورای روابط خارجی» آمریکا ســخنرانی کرد و ســپس به سؤالات حاضران در این نشست پاسخ داد. موضوع نشست این اندیشکده، تحولات خاورمیانه و راهحل...

محمدجــواد ظريف، وزيــر امور خارجه ايــران، روز دوشنبه، در انديشکده «شــورای روابط خارجی» آمريکا ســخنرانی کرد و ســپس به ســؤالات حاضران در اين نشســت پاســخ داد. موضوع نشســت اين انديشــکده، تحــولات خاورميانه و راهحل پيشــنهادی ايــران برای حل بحرانهای جاری اســت. در اين نشســت، برخی از ديپلماتهای سابق آمريکايی، صاحبنظران و نخبگان سياست خارجی آمريکا و نمايندگان رسانههای مختلف جهان حضور داشتند.

خودتانرامسخرهنکنید!

«ريچــارد هاس»، رئيس انديشــکده شــورای روابط خارجی، ميزبان اين نشست بود؛ او از ظريف درباره ادعای ريچارد تيلرســون، وزير امور خارجه آمريکا درباره تغيير رژيم ايران میپرسد. ظريف در پاسخ به او میگويد: «تأثير اين مســئله بر ديدگاه ما اين اســت که متوجه میشويم آمريکا از تاريخ عبرت نمیگيرد. آمريکا در ايران در ســال 195۳ دســت به تغيير رژيم زد و میبينيد که اين حرکت چه برايندی برای آمريکا داشــت. آمريکا از زمان انقلاب، سياســت تغيير رژيم را دنبال میکنــد. اين روند در دوره رياســتجمهوری اوباما رسما متوقف شــد؛ هرچند به اعتقــاد ما در عمــل اين نبود». به گفتــه ظريف، تفاوت ميان ايران و همپيمانان آمريکا در منطقه اين اســت که ما مشروعيت و قدرت خود را از مردم میگيريم. واقعيت اين است که ما در ۳۸ سال گذشته تحت فشار بودهايم. همه کشــورهای منطقه ما نوعی چتر خارجی دارند؛ يا از طريق ناتو يا پشتيبانی مستقيم آمريکا. اما ايران چنين وضعيتــی ندارد. ما چطور بــدون هيچ حمايت خارجی قادر به ادامه بودهايم؟ علت اين است که به مردم خود متکی هستيم.

به گزارش ايسنا، او اينطور ادامه میدهد: «اين مردم 10 ساعت در صف بودند تا در انتخابات رياستجمهوری رأی دهند. ژنرال ماتيس چنــد روز پيش گفت ايرانیها حق انتخاب ندارنــد و آيتالله، رئيسجمهور را انتخاب میکند و اينگونه توضيح داد که انگار ترامپ در آمريکا رئيسجمهور بعــدی را انتخاب کند. مردم 10 ســاعت در صف میايســتند که رئيسجمهوری را انتخاب کنند که از قبل انتخاب شده اســت؟! شايد مردم داخل ايران شستوشــويی مغزی شدهاند! ايرانیها در لسآنجلس چهار ســاعت در صف میايســتند که رئيسجمهوری را انتخاب کنند که از قبل مشــخص اســت؟! خودتان را مسخره نکنيد! به واقعيتها بنگريد. تغيير رژيم در ايران جواب نمیدهد؛ زيرا ايران کشوری نيست که برای بقا و مشروعيت خود به آمريکا وابسته باشد».

با تیلرسون گفتوگو نداشتم

«بــا رکــس تيلرســون، وزير امــور خارجــه آمريکا گفتوگويی نداشــتهام، اما اين به اين معنا نيســت که احتمال تعامل در آينده وجود نــدارد». اين را ظريف در پاسخ به تعامل او با تيلرسون میگويد. او معتقد است: «تســليحات هســتهای، امنيت هيچ کشــوری را تأمين نمیکند».

تحریم جوابگو نیست

وزير امور خارجه درباره تحريمهای آمريکا عليه برنامه هســتهای ايــران چنين پاســخ داد: «آمريکا بايــد رويه خــود را در قبــال تحريمهــا تغيير دهد. وقتــی آمريکا تحريمهــای هســتهای را عليه ايران آغاز کــرد، ما 200 ســانتريفيوژ داشــتيم که پس از تحريمها و در زمــان مذاکرات اين تعداد به 20 هزار ســانتريفيوژ رســيد. پس نتيجه اين تحريم، 19هزارو ۸00 ســانتريفيوژ بيشتر بوده اســت. تحريم هيچگاه کارآمد نبوده است. بهعنوان فردی که در سال 19۸2 پاياننامه ارشــد خود را درباره تحريمها نوشــتهام، میگويم که تحريم جواب نمیدهد.»

رفراندوم نتیجه فاجعهباری دارد

ظريــف درباره موضع ايران در قبال اســتقلال کردها و رفراندومــی که میخواهند در اقليم کردســتان عراق برگزار کنند، گفت: «به اعتقاد ما، رفراندوم گزينه درستی نيست و نتيجه فاجع1هباری برای عراق به دنبال خواهد داشت. تأثير اين کار برای امنيت عراق و منطقه فاجعهبار خواهد بود. ما به دوســتان خود در کردســتان عراق که همگی از بارزانی گرفته تا ســايرين دوســت ما هستند، توصيــه کردهايم که اين کار را نکنند. به نظر من، اين نظر مشترک همه کشورهای منطقه است. بااينحال معتقدم سياستهای ضدکردی در هرجای منطقه نتيجه عکس خواهد داد». سپس، هاس از ظريف درباره سياستهای ترکيه در قبال کردها پرســيد؛ ظريف پاســخ داد: «من در امور داخلی ساير کشــورها مداخله نمیکنم. من صرفا تحليلگری هستم که نکات تحليلی مطرح میکنم».

جنگ داخلی یمن به نفع هیچکس نیست

ظريــف در بخــش ديگری از صحبتهــای خود به وضعيــت يمــن و رابطه ايران و عربســتان اشــاره کرد: «اميدواريم مناقشــه يمن به درگيری مستقيم ميان ايران و عربســتان ســعودی منجر نشــود. جنگ داخلی يمن به نفع هيچکس نيســت.» وزير امور خارجه کشورمان درباره خطر جنگ ميان دو کشور تأکيد کرد : «ايران مسلما اميدوار اســت وارد چنين جنگی با عربستان نشود. ايران و عربستان لازم نيســت يکديگر را در منطقه خاورميانه ناديده بگيرند». او افزود: «هرچند دو کشــور درباره يمن و ســوريه توافق نظر ندارند، اما میتوانند برای پايان اين مناقشهها با هم همکاری کنند .»

خروج از توافق هســتهای، راهکاری برای مقابله با بدعهدی ترامپ

وزير امــور خارجه ايران، همچنيــن در مصاحبهای که با نشــريه «نشنالاينترســت» آمريکايی انجام داده، با اشــاره به نقض روح توافق هستهای از سوی دولت دونالد ترامپ میگويد: «ما مســيری را در پيش گرفتيم که در چارچوب توافق هستهای تعيين شد. به کميسيون مشــترک رجوع و در آن بحث خواهيم کرد تا اطمينان يابيم اين کوتاهیهای آمريکا چارهانديشی خواهد شد. اين مســئله موضوع يکی از مباحث پيشرو در نشست کميســيون مشترک نهتنها در دوران دولت ترامپ بلکه در دوران دولت پيشين يعنی رئيسجمهور اوباما بوده اســت. بهعنوان مثال چندين ماه طول کشيد تا آمريکا مســير خريد هواپيماها را هموار کند. بسيار زمان برد تا آمريکا وضعيــت خريد هواپيماهای ايرباس و به علاوه هواپيماهای بويينگ را مشخص کند. برای ايرباس 9 ماه و بويينگ چهار ماه زمان برد که از نظر ما بسيار طولانی بــود. بنابرايــن اين موضوع را در کميســيون مشــترک مطرح کرديم. البته بخشــی از آن چارهانديشی شد اما بخشهای ديگر نه. اين مســيری اســت که پيشروی ما قرار دارد. اگر مســئله نقض عمــده يا آنچه در متن توافق هســتهای عدم اجرای قابل توجه تعريف شده، باشــد، ايران گزينههای ديگری را شامل خروج از توافق هستهای پيشرو دارد .»

با لفاظی تفاهم ممکن نیست

او در پاســخ بــه اينکه آيــا میتوان بــا ترامپ تعامــل کرد يا نه؟ چنين پاســخ میدهــد: «لفاظی هرگز به ايجاد فهم بيشــتر در تعامــل با ايران يا هر کشــور ديگری منجر نخواهد شــد. ما بايد در ارسال پيــام محتاطتر باشــيم، چراکه هفتههــای پيش در منطقه هميــن انتقال پيام اشــتباه، بهويــژه پس از برگزاری نشســت رياض بــه واکنش شــديد در اين منطقه، نه ميــان متحدان آمريکا و ايران، بلکه ميان خود متحدان آمريکا منجر شد. بنابراين من معتقدم بايــد پيچيدگیهــای منطقه را بفهميــم و آن را در نظر داشــته باشــيم». او افزود: «ايران بهطور قطع )با توافق هســتهای( نهفقط با آمريکا، بلکه با گروه 5+1 که به تأييد شــورای امنيت نيز رســيد، در مسير تفاهم قدم برداشــت. در اين مرحله ما با اجرای اين توافق راضی خواهيم شــد. همانطور که در گذشته گفتهايم میخواهيم اين توافق يک زيربنا باشــد، نه ســقف اما بــرای اينکه اين توافق يــک بنای محکم باشد ما میخواهيم اطمينان يابيم که تمام طرفها بــه تعهداتشــان بهطور کامل و با حســننيت عمل میکنند. اگر به اين مرحله برســيم ســپس راهی به سوی پيشرفت بيشتر باز خواهد شد». او درباره مسير روابط ايران و آمريکا میگويد: «اين مســئله کاملا به رويکــردی که آمريکا و آنچه دولــت کنونی در قبال ايران اتخاذ میکند، بستگی دارد.»

آینده نفود ایران در سوریه

ظريف درباره آينده نفوذ ايران در ســوريه گفت: «من گفتهام که ما يک سياست قطعی برای مقابله با تروريسم و افراطیگری داريم. چه در افغانستان در جريان حمله طالبان يا حتی زمانی که آمريکا عراق را اشغال کرده بود. ما امروز عليه عناصر تروريســتی و افراطیگری در عراق مبارزه میکنيم. اين مســئله در سوريه نيز صادق است و اين يک سياست هميشگی و پايدار است...».

ظريف از پنجشــنبه هفته گذشــته برای شرکت در نشســت مجمع عالیرتبه سياسی ســازمان ملل متحد به نيويورک ســفر کرده اســت. او روز گذشته، با «آنتونيو گوترش»، دبيرکل سازمان ملل متحد ديدار و رايزنی کرد. مجيد تختروانچی و ســيدعباس عراقچی در اين سفر، ظريف را همراهی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.