نمیتوان سروصدا راه انداخت و مانع ایجاد قرارداد شد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: معاوناول رئیسجمهوری، روز گذشته پــس از افتتاح فرودگاه و بندرگاه جزیــره هندورابی با اشاره به اهداف تعیینشده در ایجاد مناطق آزاد گفت: «مناطق آزاد باید پایگاه اصلی جذب سرمایه خارجی، افزایش صادرات کالاهای تولیدی ...

پايگاه اطلاعرسانی دولت: معاوناول رئيسجمهوری، روز گذشــته پــس از افتتاح فــرودگاه و بنــدرگاه جزيره هندورابی با اشاره به اهداف تعيينشده در ايجاد مناطق آزاد گفت: «مناطق آزاد بايد پايگاه اصلی جذب سرمايه خارجی، افزايش صادرات کالاهــای توليدی و صادرات مجدد به کشورهای همسايه باشند. در سالهای گذشته تلاشهای بسياری انجام شده تا زيرساختهای لازم در مناطق آزاد به منظور فعاليت بخش خصوصی و جذب سرمايههای خارجی ايجاد شــود». اسحاق جهانگيری افزود: «در همه زمينههای پيشبينیشــده مناطق آزاد موفقيتهای نسبی کسب کردهاند و بايد در خليجفارس به صورت جدی به وضعيت ســاير جزاير رسيدگی شود و ايــن موضــوع از اولويتهای دولت دوازدهم اســت. خوشــبختانه منطقــه آزاد کيــش کار توســعه جزيره هندورابی را در دست گرفته است، بهطوریکه ما شاهد اقدامات زيربنايی نظير احداث فرودگاه، بندرگاه و هتل در هندورابی هستيم که میتواند بستر مناسبی برای جذب گردشگران و پرکردن اوقات فراغت علاقهمندان باشد».

برای روبهروشــدن با ابرچالشها نیازمند اجماع ملی هستیم

همچنين به گزارش ايسنا، معاوناول رئيسجمهوری، شامگاه دوشــنبه، در آيين افتتاح ٩ پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و گردشگری با اعتبار بيش از هشتهزارميليارد ريال در جزايــر کيش و هندورابی گفــت: «ما در دولت دوازدهم به دنبال رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا در چهار سال پياپی هســتيم و قطعا توسعه گردشگری میتواند تأثير بســزايی در دســتيابی به اين مهم داشته باشد ». اسحاق جهانگيری، با بيان اينکه دولت يازدهم در ابتدای کار به دنبال ايجاد ثبات و آرامش در شاخصهای کلان اقتصادی نظير تورم و رشــد منفی اقتصادی و نرخ ارز بود، افزود: «در چهار ســال گذشــته تلاش کرديم تا محيــط اقتصادي کشــور، محيطی باثبــات، آرام و قابل پيشبينی برای فعالان اقتصادی و سرمايهگذاران باشد. ما تلاش کرديم تا با تعامل و ايجاد فضای گفتوگو با دنيا و برطرفکــردن تحريمهای ظالمانه عليه ملت، فضايی باثبات ايجاد کنيم. خوشبختانه همه جريانهای سياسی با وجود ســلايق متفاوت برای اداره کشــور اشتراکنظر دارند که بايد برای ســربلندی ايــران و رفع دغدغههای مــردم تلاش کنند». او بــا بيان اينکه امــروز آرامش به اقتصاد کشور بازگشته، اما شرايط جديدی پيشروی نظام باز شــده که مهمترين آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی مســئله بیکاری اســت، گفت: «ايجاد اشــتغال جز با ســرمايهگذاری و توليد برطرف نخواهد شد و بايد تلاش کنيم تا با بزرگشــدن ظرف و کيک اقتصاد کشور شرايط را برای اشتغال جوانان تحصيلکرده کشور، بهويژه زنان تحصيلکرده که چشمانتظار تحول هستند فراهم کنيم». جهانگيری، ضرورت مديريــت مصرف و منابع آب و نيز رسيدگی به وضعيت بودجه و صندوقهای بازنشستگی را خاطرنشــان کرد و گفت: «وضعيت معيشت مردم و قدرت و ســفره خريد آنها در ســالهای گذشته با وجود افزايش درآمد نفت در يک مقطع زمانی کاهش يافت و بايد با برنامهريزی تلاش کرد تا سطح رفاه و قدرت خريد مردم را افزايش داد».

او ادامه داد: «دولــت دوازدهم بايد با مديريتی قوی و مدبرانه بــه صحنه بيايد. ما برای روبهروشــدن با اين ابرچالشها نيازمند اجماع ملی هســتيم و امکان ندارد دولــت بهتنهايی بتوانــد از اين موانع عبــور کند و همه دستگاهها بايد با توجه به رهنمود و تکليف رهبر معظم انقلاب در اين زمينهها دســت به دســت هــم بدهند». جهانگيری مهمترين ابزار در حل چالشهای اقتصادی را اتکا به سياستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: «اين سياستها که مورد پذيرش دولت است، به اجماع اقتصاددانان و ساير دســتگاهها و قوا نيز رسيده، اما بايد اين اجماع از مرحله حرف خارج شده و به صحنه عمل آيد. قطعا ايجاد بحرانهای صــوری و تنش در جامعه مانع تحقق سياستهای اقتصاد مقاومتی میشود».

او گفت: «هرکس بهطور خواســته و ناخواســته در اين مســير حرکت میکند، در مســير توسعه کشور مانع تراشيده و ســنگاندازی میکند. نبايد فراموش کنيم که اين چالشها میتواند کشور را با بحران روبهرو کند».

جهانگيری با اشــاره بــه ويژگیهــای برونگرايی و درونزايی سياســتهای اقتصاد مقاومتــی، عنوان کرد: «همــه ســرمايهگذاران بايد احســاس کننــد میتوانند منابعشــان را در ايران به صحنه بياورند و کســی نهتنها مزاحــم آنهــا نخواهد شــد، بلکه مــورد حمايت واقع میشوند تا توسعه و اشتغال در کشور شکل بگيرد».

معاوناول رئيسجمهور در ادامه با بيان اينکه يکی از اولويتهای اصلی کشــور در جذب ســرمايه، بخش نفت و گاز اســت، گفت: «ما در ايــن حوزه نيازمند بيش از 200ميليارد دلار ســرمايهگذاری هستيم و نمیتوان با انعقاد نخســتين قرارداد ســروصدا راه انداخت و مانع ايجاد قراردادهای ديگر شد».

جهانگيری گفت: «مسئله گردشگری از اولويتهای محوری دولت دوازدهم اســت، زيرا گردشگری میتواند بهسرعت ايجاد اشتغال کرده و رشد اقتصادی به وجود آورد. کيش میتواند بهعنوان کانونی مهم گردشــگران داخلــی و خارجــی را جــذب کنــد و بايد مديــران اين مجموعه با کشورهای شــرق آسيا که سالانه ميليونها گردشــگر به نقاط ديگر دنيا میفرســتند مذاکره کنند تا جزيره کيش مقصد آتی آنها باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.