روحانی، بنیصدر نيست

Shargh - - سیاست -

شــرق: محمدرضــا باهنر بــه ايلنا گفته اســت: «شخصيت متينی مانند آقای محسنیاژهای که قاضی مؤثر و فعالی است، نبايد در نماز جمعه در اين برهه بنیصدر را تحليل کند». در ميان چهرههای شاخص اصولگرا او تنها فردی است که صراحتا از بيان چنين ســخنانی آن هم از تريبون نماز جمعــه انتقاد کرده است. البته شــايد اين موضع باهنر بیارتباط با برخی شايعاتی که درباره او و کابينه آتی مطرح است، نباشد. محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين و جبهه پيروان خط امام و رهبری که در انتخابات گذشته در کمپين حاميان ابراهيم رئيســی بود و از او حمايت کرده اســت، ديروز برای دومينبار سخنان سخنگوی قوه قضا را در نهم تيرماه مورد انتقاد قرار داده است. غلامحسين محسنیاژهای در آن سخنرانی گفته بود: «... بنیصدری پيدا میشود خودخواه و مغرور به رأی اکثريتی است که فکر میکند به شخص او رأی دادند و نمیداند مردم به رئيسجمهور بهعنوان نماينده نظام و نماينده مردم برای حل مشکلات رأی دادهاند... اين بنیصدر خودخــواه و مغرور؛ مردم را تحقير میکند، میگويد اينها چماقبهدســتاند، کميتهها را تخطئه میکند، سپاه را تخطئه میکند».

ايــن ســخنان همان زمــان هــم واکنشهايی را برانگيخت و بســياری متوجه اشــارات او شــدند و از نادرســتبودن اين شبيهســازیهای تاريخی ســخن گفتند. باهنر ديروز گفته است: «با اين اشارات در نماز جمعه همه ذهنشــان متوجه رئيسجمهور مستقر میشــود و اين هم خوب نيســت و هر دو طرف بايد رعايت کننــد تا فضای جامعه ملتهب نشــود. باهنر پيــش از اين هم گفته بود: «من فکر میکنم اگر آقای اژهای هــم روز جمعــه وارد اين بحثها نمیشــد، درســتتر بــود. يکعده رفتنــد و گفتنــد «روحانی، بنیصدر پيوندتان مبارک» حالا آقای اژهای اين را گفته است. شايد درست نبود. میگويند مهم نيست تو چه گفتی. مهم اين است که مخاطب چه فهميده است. شايد گوينده اين نيت را نداشته؛ ولی مخاطب برداشت ديگری داشته است».

روزنامه جمهوری اسلامی همان زمان در واکنش به ســخنان اژهای نوشت: «هفته قوه قضائيه گذشت و آنقدر که بنیصدر مطرح شــد، بهشــتی نشد... اگر اين شبيهســازیها منحصر به همان شــعارهای روز قدس و مداحی سياســی عيــد فطر و نشــرياتی که به مقايســه رفتــار بنیصدر بــا رئيسجمهور کنونی میپرداختند، محدود میشد، خيلی جای نگرانی نبود اما با گفتههای سنگين سخنگوی دستگاه قضا چه بايد کرد؟... منظور از مسئولانی که نهادهای انقلابی و قوه قضائيه را تخريب میکنند، کيستاند؟ اگر ضدانقلاب باشــد که واقعه جديدی نيست ولی اگر خدایناکرده کنايه به رئيسجمهور مستقر و منتخب اکثريت ملت است، بايد در پيشگاه خداوند متعال و مردم پاسخگو بود. زيرا هيچ ســندی وجود ندارد که ايشان نهادهای انقلابی و قوه قضائيه را تخريب کرده باشند».

تريبون نماز جمعه سالهاست از سوی چهرههای سياســی اصلاحطلــب و مســتقل بابــت فحــوای جناحیاش مورد اعتراض اســت. بســياری معتقدند از تريبــون نمــاز جمعه معمــولا دغدغههای جناح اصولگراســت که مطرح میشــود. اين دغدغهها يا از زبــان خطيب يا ســخنران پيــش از خطبهها طرح میشود. اين در حالی است که شورای سياستگذاری ائمه جمعه اين انتقاد يا اعتراض را نمیپذيرد. رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه کشور پيش از اين گفته بــود: «در تريبون نمازهای جمعــه، ما جناحی حرکت نمیکنيم و از هر مســئولی کــه خالصانه به مــردم خدمــت کند، حمايــت میکنيــم». او مدعی شــده بود: «طرفدار وحدت و يکپارچگی هستيم و در نهــاد نماز جمعه کشــور ٩00 امامجمعه داريم و به همه آنها ســفارش شده اســت که مواضع، توصيه و هدايتهای مقام معظم رهبــری را تقويت، حمايت و تبيين کنند». اين در حالی اســت که آخرينباری که ســخنان متفاوتــی از تريبون نماز جمعه طرح شــد، هشت سال پيش و زمانی بود که هاشمیرفسنجانی برای آخرينبار خطيب نماز جمعه تهران بود. آخرين اعتراض به محتوای منتشرشده از تريبون نماز جمعه به ماجرای ميثم مطيعی مربوط بود. محتوای مداحی او در نماز عيد فطر اعتراض بســياری را برانگيخت و اين پرسش را ايجاد کرد که چرا اين تريبون همواره در اختيار چهرههايی منتسب به جناح اصولگرا قرار دارد. اگرچه در همان ماجرا هم نه شــورای سياستگذاری ائمه جمعه، نه ســتاد اقامه نماز مســئوليت سخنان مطيعی را برعهــده نگرفتند. هر دو نهاد اعلام کردند وظيفه آنها کنترل ســخنان ســخنران نيست و چنين درخواستی هم از سخنران ندارند. دراينميان هستند برخی ائمه جماعات که گاهی نسبت به جناحینشدن تريبــون نماز جمعه هشــدار دادهاند. مثلا ماموســتا ابراهيم ســرخابی، امامجمعه نقده به ايرنا گفته بود: تضعيف دولت و تخريب عملکرد خدمتگزاران نظام از طريق تريبون نماز جمعه برخلاف شرع اسلام بوده و به عبارتی تضعيف اسلام است. به جای تبديلکردن نماز جمعه به تريبون جناحــی، بايد مطالبی مطرح شــود که جذابيت داشــته باشــد تا بتواند مخاطب داخلــی و خارجــی را جذب کــرده و دژی محکم در برابر هجمههای فرهنگی دشــمنان باشد. نامبردن از اشــخاص در تريبون نماز جمعه و تخريب و تضعيف آنها گناهــی بزرگ بوده و برخلاف دســتور دين مبين اسلام است.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.