تتليتیهای سياسی

Shargh - - سیاست -

تقديم تنديس به اميرحســين مقصودلو يا همان تتلو، موجی نيست که بهراحتی فروکش کند. اين موج دامان جريــان اصولگرايی را بهراحتی رها نخواهد کرد و فعالان اين جريان نمیتوانند بهراحتی همه آنچه را رخ داده به ســطح يک مراسم و تقديم تنديس فروبکاهند. آنچه روی داده، نشانهای روشن از ســردرگمی گفتمانی دارد که جريان اصولگرا بايد نسبت خود را با آن روشن کند. درهمينباره مصطفی معين، وزير علوم دولت اصلاحات، در صفحه اينســتاگرام خود آنچه را روی داده «تغيير به ســمت سياستهای ماکياوليســتی» تعبير کرده و عباس عبدی هم معتقد اســت يک گروه بايد دنبال بازسازی هويت خودش در درجه اول باشد؛ نهآنکه هويت خودش را هم از دست بدهد تا جلب آرا کند. به گفته عبدی، همه اينها )اصولگرايان( تتليتی میشــوند. اين يعنی موج جديدی از اصولگرايی در راه است که اگر هواداران اجتماعیاش در سطح هواداران ترانههای تتلو محسوب میشدند، الان در تلاش برای انتقال همان بدنه به بُعد سياســی هســتند؛ يعنی بروز تتليتیهــای سياســی. چند روز پيش بــود که خبرگزاری فارس در جشــن يکســالگی «فارسپلاس» جمعی از چهرههــای اصولگرا از جمله حميد رسايی، نقویحســينی و ضرغامی را در کنار تتلو و بهنوش بختياری دعوت کرده بــود تا از آنها تقدير کند. حضور اين چهرههــای اصولگرا در کنار تتلو موجی از واکنشها را بههمراه داشــت؛ از جنس همــان واکنشهايی که هنگام ديدار رئيسی و تتلو فضای مجازی و رسانهها را درنورديد. در بحبوحه انتخابات، بخشی از حاميان رئيسی، تتلو را در کنار رئيس توليت آستان قدس قرار دادند تا به اين وسيله بتوانند به زعم خود به رأیآوری نامزد خود کمک کنند، اما نتيجه عکس گرفتند. بااينحال رئيســی در اولين گفتوگوی خود بعــد از انتخابات به تأييد و توجيه آن ديدار پرداخت و به تســنيم گفت: ...« با اينکه بعد از نماز بايد باعجله به ســمت پرواز میرفتم؛ اما نشستم و او را بهخاطر ترانهای که برای امام رضا)ع( خوانده بود، تحســين و تشويق کردم و رفتم... خيلی متأســف شدم وقتی شــنيدم تصاوير نامناسبی از گذشته که او از آنها اعــلام برائت کرده، با طراحی همان اتــاق عمليات روانی بهطور گســترده در فضای مجازی پخش شــد. خُب، اين کار خيلی زشــت و حرام بيّن و اشــاعه فحشا از جوانی اســت که اظهار میکند من توبه کردهام.»... بعد از واکنشهايی که به حضور تتلو در جشن فارسپلاس صورت گرفت، حميد رســايی هم به دفاع از تتلو پرداخت؛ به همان سبک رئيسی؛ و تتلو را «جوان توابی» معرفی کرد که به دامن انقلاب بازگشته و بايد مورد استقبال قــرار بگيرد. عبــدی اما اين حرکت را در راســتای «ظهور مــوج جديدی از اصولگرايی» تلقی کرد که برای کســب «رأی حلال» به تتلو پناه برده است. همه ماجرا اما اين ســادهانگاری نيست که اصولگرايی به دنبال آن است تا حضور تتلو را توجيه کند.

معین: اخلاق و دين حول مدار منافع سیاسی میچرخد

مصطفی معين در توضيح آنچه بر جريان اصولگرايی حادث شده، نوشته اســت: «وقتی که جای هدف و وسيله عوض شــد، اخلاق جای خود را به سياست و قدرت میدهد و «غريق به هر گياه خشکی چنگ میزند»! در اين شيوه سياســتمداری، ... اخلاق و دين حول مدار منافع سياسی میچرخد! «ماکياول» در کتاب خود «شهريار»، هدف سياست را گرفتن قدرت بدون هيچ قيد اخلاقی میداند .»...

درنهايتتتلیتیمیشوند

عباس عبدی هم در گفتوگو با «نامه» در پاســخ به اينکه اصولگرايان بــرای انتخابات مجلس دهــم کلاهمخملیها را خود دعــوت کردند و در انتخابات رياستجمهوری نيز تتلو را آوردند...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.