پاسخ دفتر نشر آثار هاشمي به موسويخوئينيها

Shargh - - سیاست -

دفتر نشــر انقلاب که انتشــار خاطــرات مرحوم هاشميرفســنجاني را بر عهده دارد، به خاطرهگويي موسويخوئينيها واکنش نشان داد. در اين جوابيه از ســوي دفتر نشر اعلام آمادگي شده با شخصيتهايي کــه هاشــمي در خاطراتــش بــه آنها اشــاره کرده، گفتوگوهــاي پژوهشــي صــورت بگيــرد. چند روز پيش، موسويخوئينيها در کنال شخصي خود يکي از خاطــرات هاشــمي را تکذيب کرده بود. هاشــمي در آن خاطــره گفته بود: خوئينيهــا از اينکه رئيس قوه قضائيه نشــده، دلخور است. خوئينيها در کانال خود بعد از توضيح درباره نقلقول هاشــمي نوشته بود: «...همين اندازه ميگويــم که اگر ديگر خاطرات ايشــان تا اين اندازه بيدقت باشد، در استفاده از آنها همواره بايد جانب احتياط را در پيش گرفت...». دفتر نشــر انقلاب در بخشــي از توضيح خود آورده است: «آنگونه که آيتالله هاشميرفســنجاني در خاطرات خود تصريــح کردهاند و اين خاطرات پنج ســال قبل و در زمان حيات ايشــان و آيتالله موســوياردبيلي منتشــر گرديد، صرفا برداشــت ايشــان از ناراحتي و انتظــار جناب موســويخوئينيها درج شــده و چه بهتر بود که توضيحات ايشان در زمان حيات آيتالله هاشميرفسنجاني منتشر ميشد و ذکر جزئيات و دلايل چنين برداشتي از ســوي آيتالله هاشميرفسنجاني ممکــن ميگرديد. اکنــون نيــز درصورتيکه آيتالله موسويخوئينيها جزئيات مذاکرات و گفتوگوهاي خود با آيتالله هاشميرفســنجاني در آن دو جلسه را ثبت و ضبط کرده باشــند، شــايد از متــن آن، بتوان علت اين برداشــت را روشــن کــرد». در انتهاي اين جوابيه آمده است : «دفتر نشر معارف انقلاب، آمادگي دارد تــا با انجــام گفتوگوهاي پژوهشــي با آيتالله موسويخوئينيها و ساير نقشآفرينان عرصه سياسي معاصر کشــور کــه در خاطــرات روزشــمار آيتالله هاشميرفسنجاني به آنان اشاره شده است، ديدگاهها و اطلاعات تکميلي خود را درباره خاطرات منتشــره، ثبت نمايد تا انشــاءالله از تعاطي افکار و اطلاعات و روايات مختلف، مباحث تاريخي در فضايي صميمي و به دور از حب و بغضهاي شــخصي و گروهي و در راستاي غنيساختن تاريخ انقلاب شکوهمند اسلامي به انجام رسد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.