طرح کاهش مجازات اعدام بار ديگر اصلاح شد

Shargh - - سیاست -

خانــه ملت: حجتالاســلام حســين نــوروزي، ســخنگوي کميســيون قضائي و حقوقــي مجلس شــوراي اســلامي، از اصــلاح مجدد طــرح کاهش مجازات اعدام در اين کميســيون خبــر داد. او گفت: براساس اصلاحات صورتگرفته طرح مصوب الحاق يــک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر پس از ارجاع به کميسيون؛ «کســاني که قبل از لازمالاجراشدن اين ماده واحــده مرتکب جرم مواد مخــدر و روانگردان شــدهاند، براي خريد، نگهداري و فروش بيش از صد کيلوگــرم مواد مخدر ســنتي )بنگ، چــرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک( و خريد، نگهداري و فروش دو کيلوگرم مــواد مخدر صنعتي )هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشــتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ســاير مواد( چنانچه ســابقه محکوميت بيش از يک مرتبه داشــته باشند، محکوم به مجازات اعدام ميشود. در غيراينصورت حسب مورد محکوم به حبس درجــه يک يا دو ميشــود». نماينده مردم بهارســتان و رباطکريــم تصريح کــرد: همچنين «از لازمالاجراشــدن اين ماده واحده مجرماني که اقدام بــه خريد، نگهــداري و فروش بيــش از 50 کيلوگرم مواد مخدر ســنتي )بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، ســوخته يا تفاله ترياک( و خريــد و فروش بيش از دو کيلوگرم مــواد مخدر صنعتــي )هروئيــن، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ســاير مواد( و نگهداري بيش از پنج کيلو )هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ســاير مواد( اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از اين مقدار محکــوم به حبس درجه يک و دو خواهند شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.