تعامل با دولت، همزمان با ايفای وظايف نظارتی

Shargh - - سیاست -

فامنیوز: رئيس فراکسيون اميد مجلس، بر ضرورت تعامل با دولت متکی به رأی گفتمان اصلاحات و همچنين لزوم ايفای وظايف نظارتی مجلس تأکيد کرد. عارف گفت: درمجموع نظر ما اين است که دولت آقای روحانی هم در سال ٩2 و هم به شکل ملموستر در سال ٩۶، رأی خود را از گفتمان اصلاحطلبی به دست آورده و ما بهعنوان نمايندگان ايــن گفتمان در مجلس، بايد با اين دولت تعامل کنيم و نگاه ما به اين دولت مثبت اســت. ما میخواهيم در ادامه مســير هم اين تعامل به حداکثر برسد. عارف همچنين با اشــاره به لزوم توجه به سرمايه اجتماعی اصلاحطلبان و حاميان دولت، افزود: درعينحال و ضمن حفظ فضای تعاملی مثبت بين فراکسيون اميد و رئيسجمهوری، ما خود را نسبت به مردم متعهد میدانيم و در اين راستا بر انجام وظايف نظارتی خود بهعنوان وکلای ملت نيز تأکيد میکنيم و معتقديم اين دقت و نظارت، در راستای کمک به دولت دوازدهم برای تشکيل کابينهای کارآمد، ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.