واکنش دادستان تهران به نامه يک مسئول سابق

Shargh - - سیاست -

ايرنا: جعفريدولتآبادي، دادستان تهران، گفت: هفته گذشــته آقايي که در گذشته مسئوليت داشته، نامهاي متضمن مطالب توهينآميز و کذب عليه قوه قضائيــه و بازپرس پرونده انتشــار داده که صرفنظر از مجرمانهبودن مفاد ايــن نامه و محفوظبودن حق تعقيب قضائي از طريق دادستاني تهران صرفا در يک بخش از نامه که متضمن ادعاهايي راجع به چگونگي نگهداري متهم در زندان و رعايت حقوق قانوني وي بود، دســتور بررســي به وزارت اطلاعات صادر شــد. در پي پاســخ وزارت اطلاعــات، جعفريدولتآبادي توضيح بيشتري در اين زمينه ارائه داد، مبني بر اينکه ادعاهاي نويســنده نامــه که به نقــل از متهم آورده اســت، بهگونهاي بود که گويا اين متهــم را در زندان هارونالرشيد يا گوانتانامو نگه داشتهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.