استعفای امامجمعه کرمان

Shargh - - سیاست -

ايرنا: آيتالله ســيديحيی جعفــری، امام جمعه کرمان از ســمت خود استعفا داد. او به ايرنا گفته که تاکنون نتيجهای از تأييد استعفای خود از سوی شورای سياستگذاری ائمه جمعه دريافت نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.