آگهي تجديد فراخوان عمومي مناقصه دو مرحله اي شماره ‪96- 14‬

Shargh - - اقتصاد -

نوبت اول

شــرکت پتروشــيمی جم در نظر دارد جهت تامين، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرينگ اســتيلنی و جداســازي ترکيبات ســنگين از خــوراک واحد بوتادين بصورت EPC، از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحلهاي، نسبت به انتخاب و واگذاری پروژه به شرکتهای واجد صلاحيت با شرايط ذيل اقدام نمايد. 1- موضوع مناقصه: انجام خدمات مهندســي، تامين مصالــح و تجهيزات، انجام کارهاي ســاختمان، نصب، راه اندازي و ســاير خدمات به شــرح مندرج در اسناد مناقصه براي حذف فلرينگ اســتيلنی و جداسازي ترکيبات سنگين از خوراک واحد بوتادين پتروشيمي جم واقع در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي )عسلويه( ۲- مناقصه گزار: شرکت پتروشيمی جم ۳-شماره مناقصه: 96-14 ۴-محل انجام پروژه: اســتان بوشــهر – منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی )عسلويه( - شرکت پتروشيمی جم 5-دستگاه نظارت: واحد خدمات فنی ۶-مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه: ۵٫000٫000٫000 ريال)پنج ميليــارد ريال(

۷- شــرایط لازم جهت شــرکت در مناقصه: الف(رعايت بخشــنامه هاي شماره ۳۹۳۷۷ مــورخ 0۴/۲۸/۹۵، شــماره ۷0۹۳۵ مورخ 0۷/۲۱/۹۴ و شــماره ۷۳۸۹۱ مورخ 0۸/0۳/۹۳ )پيوســت اسناد مناقصه( صادره از ســوي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از سوي پيمانکار منتخب الزامي است. ب(گواهينامــه تاييد صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياســت جمهوري در زمينه: ۱-"مشــاوره" پايه يک در رشته "نفت و گاز"، رســته "واحدهای پالايشگاهی نفت، گاز و پتروشيمی" ۲-"طرح و ساخت صنعتی" EPC() پايه يک در رسته "نفت و گاز" ج(ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. ۸-شــرکت پتروشــيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشــنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.

۹-خرید اســناد: واجدين شــرايط ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر با در دســت داشــتن معرفينامــه و فيش واريزي به مبلغ ۲٫000٫000 ريال )غيرقابل اســترداد( به حساب ۲۶۶۳۱0۷00۶ بانك تجارت به نام پتروشــيمي جم به نشــاني تهران : خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شــهرداري منطقه ۶، پلاك ۲۷، طبقــه۳ ، واحد امور حقوقــی و پيمانها مراجعه نماييــد. تمامی مکاتبات و هماهنگی هــای لازم در خصوص اين مناقصه از طريق پســت الکترونيک شرکت به نشــانی: tender@jpcomplex.com بوده و لذا اعلام رســمی نشانی پست الکترونيک مناقصه گر در نامه معرفی نماينده جهت دريافت اسناد، برای تداوم اطلاع رسانیها الزامی است

1۰-زمان بندی: طبق زمانبندی پيش بينی شــده مهلت خريد تمديد شــده اســناد مناقصه از تاريخ 0۴/۳۱/۱۳۹۶ لغايت 0۵/0۴/۱۳۹۶ می باشد. ۱۱-کليه اسناد مناقصه بايستي توسط اشخاص مجاز تکميل، امضاء و ممهور گرديده و در بصورت لاک و مهر شــده در پاکات )الف،ب و ج( قرار داده شــوند و حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 0۶/0۸/۹۶ به نشاني فوق الذکر تحويل گردند. ۱۲- شماره تماس: 0۲۱-۸۸۶۵0۴۵۷-۸

روابط عمومي پتروشيمي جم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.