بهخاطر اقتصاد سیاسی کتک میخوريم

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: «در بحث قــرارداد با توتــال، محرمانگی مطرح نيســت، بلکه آنچــه برخی را نگــران میکند اقتصــاد سياســی و آثــار آن در ســاختار اجتماعی و روابط بينالملل اســت. اقتصاد سياسی همان چيزی اســت که امروز ما بابت آن کتــک میخوريم، وگرنه در بحــث قرارداد با توتال محرمانگی مطرح نيســت، بلکه آنچه برخی را نگران میکند، اقتصاد سياســی و آثار آن در ســاختار اجتماعی و روابط بينالملل است کــه تمامی اينها در ســاختار قدرت تأثيــر میگذارد». اينها را مردي گفته اســت که توانسته سرانجام دوران پســابرجام را در عرصه واقعي اقتصــاد ايران نمايش دهــد. وزير نفت ايران که روزهاي گذشــته زير فشــار زياد براي پاســخگويي درباره قرار با توتال بوده است، حــالا گفته اين اعتراضها به توتــال محصول اقتصاد سياســي اســت. به بيان بيژن زنگنه، اقتصاد سياسی در کل بهمعنای تأثير اقتصاد در ســاختار قدرت است. آنها به اين دليل بر ما فشار می آورند که نگران هستند اقدامات ما از راه اقتصاد در ساختار سياسی و اجتماعی و در نتيجــه در قدرت تأثيرگذار باشــد. او با بيان اينکه چهره خشــن فقر و بیعدالتی برای ما مسئله درست میکند، گفت: چنانکه در يک منطقه فاصله طبقاتی زياد باشد، برای ما مســئله ايجاد میکند؛ بنابراين اين مسائل هم بهدليل مسائل انســانی و هم از نظر اداره کمهزينه و اقتصادیبودن پروژهها به ما کمک میکند. زنگنه با تأکيد بر اينکه بايد با محيط اطراف همزيستی مســالمتآميزی داشته باشــيم، گفت: بايد از روز اول تعريف يک طرح مسائل اجتماعی نيز ديده و مطالعه شــود و با توجه به اينکــه امروز ارتبــاط خوبی نيز با دانشگاهها داريم، بايد به اين مسائل توجه کرد. زنگنه با بيان اينکه ما بــرای زدودن چهره فقر در دو منطقه عملياتی غــرب کارون و پارسجنوبی طبق مطالعاتی که داشــتهايم، دو برنامه پنجســاله طراحی کردهايم، تصريح کرد: اين برنامهها بــا تأمين منابع مالیای که خواهيم داشت، بهمرور اجرا خواهد شد و به اين ترتيب ســه درصد ارزش طرحها صرف مسائل «سیاسآر» میشود؛ يعنی اگر ۲0 ميليارد دلار طرح داشته باشيم، ۶00 ميليــون دلار بــرای مباحــث مربوط به مســائل اجتماعی هزينه خواهد شــد و اين رقم بودجه غير از پولهايی است که برای اجرای طرح هزينه میشود و فقط برای کاهش فاصلهها و توانمندسازی مردم است که البته غير از تأثيری اســت که بر اشتغالزايی دارد. زنگنه ادامه داد: در انتخابات حرفهای زيادی زده شد، درهرصورت در تمامــی انتخاباتها هر چيز کيفی به کمّی تبديل میشود؛ يعنی آنچه مهم است فقط رأی است. در سکوهای نفتی ۹۹ درصد پرسنل در عسلويه و نخل تقی ۸۷ درصد در پتروشــيمیها ۸۵ درصد در پالايشــگاهها ۸۶ درصد و در تمامی شــهرهای نفتی خوزستان به نسبت شــهرهای غيرنفتی اکثريت مردم به روحانی رأی دادند و اين آرا نشان میدهد عملکرد نفت باعث دلزدگی مردم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.