کاشاني و مصدق از همگرايي تا...

Shargh - - اقتصاد -

مجلس هم با نهايت همکاري به مدت شش ماه با پيشــنهاد مصدق موافقت کرد، اما پس از شش ماه و بعد از درخواست مجدد مصدق مبنيبر تجديد اين دوره براي شش ماه ديگر کاشاني بهطور علني موضع گرفت. او در ۲۸ دي ۱۳۳۱ با نوشتن نامه سرگشادهاي نوشت: «درخواســت چنين اختياراتي مباين مصالح مملکت و دولت اســت و فاقد ارزش قانوني اســت. در گذشــته هم نمايندگان اشتباه کردهاند و اين اشتباه مجوزي براي تکرار نيست». با وجود مخالفت کاشاني با درخواســت دولت، مجلس هفدهم بــا ۵۹ رأي از ۶۷ نماينده حاضر، به پيشنهاد مصدق مبني بر تجديد لايحه اختيارات ويژه رأي داد.

۳. در ارديبهشت ســال ۳۲ سرلشکر زاهدي براي تحقيق درباره ربودهشــدن و قتل افشارطوس، رئيس شــهرباني، احضار شد؛ اما او در مجلس شوراي ملي تحصــن کرد. پــس از تحصــن سرلشــکر زاهدي در مجلس، کاشــاني برخلاف تصور همگان با اين قضيه موافقت بيــش از حد انتظــار نشــان داد و بر دامنه اختلافهای قبلي افزود. کاشــاني بــه ديدار زاهدي شتافت و از او پذيرايي خوبي هم شد.

۴. سرانجام کاشاني در مخالفت با انحلال مجلس هفدهم، مخالفت همهجانبه خود با مصدق را علني کرد. او در اول مرداد ۱۳۳۲ گفت: «دکتر مصدق از اين نهضت استفاده کرده و هماهنگي با آن نشان داده تا بهوسيله آن حريفهاي خود را از حکومت دور سازد و خودش بر مسند صدارت بنشيند و در عرض اين ۲۷ ماه يک قدم مفيد هم برنداشــته اســت».اين سخنان کاشــاني با ســخنان قبلي او درباره مصدق مقايســه شــود، آنجا که گفــت: «در اين راه همــه بايد از دکتر مصدق حمايت کنند. مصدق شخصي است بيغرض و نصايح مشــفقانه را ميپذيــرد. من و مصدق هر دو يک هدف داريم. وقتي هدف يکي باشــد بههيچوجه اختلافي پيدا نخواهد شد».

۵- آيا آنچه در بالا آمد دليل واگرايي و افتراق بود؟ آيا دليل اصلي نفوذيها بودنــد که بر آتش اختلاف دميدند؟ آيا کارکرد حزب توده و خطر کمونيســتها براي امنيت ملي ســبب اصلي افتراق بود؟ آيا منيت و خودخواهيها زمينهســاز اين تفرق شد؟ هرچه بود از ۳0 تير سال ۱۳۳۱ تا کودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، شد آنچه نبايد ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.