راه روشن صادق

Shargh - - اقتصاد -

هدف اين بود که بتوانند با اين ترفندها تجديد بنای دين از سوی معمار حقيقی آن را بر هم بزنند؛ اما ايشان توانست چراغی فروزان برای جويندگان حقيقت شود و روش فرزانگی را بياموزد. ثمرات اين تلاش و پشتکار علمی، شــاگردانی بودند که هريــک آموزگارانی برای قوم خود شدند. دور از انصاف است که گفته نشود آن حضرت صاحبان انواع تفکرات رايج زمانش را به جان پذيرفــت و عملا در اين دعوت عــام طرفدار هيچگونه ديوارکشی اعتقادی نشد. در تاريخ فقه و کلام و حديث چنين صحنههای پرشــوری کمتر ديده شده که نفس اختلاف عقيده و مذهب ســبب فاصله نشود. حتی با بیخدايــان که زنديق ناميده میشــدند، در جوار خانه کعبه مناظــرات داغی راه انداخت تا چهره حق دين را برای بشريت بيش از گذشــته هويدا کند. نکته ديگری که شــايان توجه است، برخورد تند و بیتخفيفی است که آن پيشــوای دينی نسبت به طايفه فکری خاصی از خود نشان دادند؛ آنان مدعی دينداری و شريعت بودند؛ اما پا را از دايره توحيد پروردگار بيرون گذاشتند و حقوق نابجايی مانند الوهيت پنهان و رازقيت و امور فرابشری برای امامان عترت قائل بودند. مصداقی از اين مقابله، نامهای است که امام صادق )ع( به «مغيره ابن سعد» نوشت و نسبت به افراطگری در ستايش بيش از اندازه ايشان بهعنوان امام امت، هشدار داد. غُلات، اصطلاحی بــود که در نامه آن حضرت آمده بود که از ريشــه غلو اســت و به معنی زيادهروی در مدح و منقبت اســت تا جايی که میگفتند همچنانکه خداوند در آســمان الوهيت دارد، اين محوريت در زمين به امام میرسد.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.