فساد یکی از نزدیکان احمدینژاد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«اصلیترین افــراد دور احمدینــژاد، یا منحرفانــد یا متهم به فســاد مالی، یا هــر دو». پنج سال پيش احمد توكلي كه خود از حاميان سرسخت محمود احمدينژاد بود، این اظهارنظر را كرد. گرچه پيش از آن هم فساد این دسته احمدينژاديها آشكار شده بود؛ اما از آن زمان به بعد، دومينوي فساد افرادي كه به واســطه نزدیكي به احمدينژاد به رانت دست پيدا كرده بودند، شــروع شــد و همچنان ادامه دارد. تازهترین فساد لورفته، روایت 5.5 ميليارد دلاري است كه از بين رفت. حكایت یك قرارداد ناكام اســت كه 9 ســال از زمان عقد آن گذشته و پنج سال است معلق شده. علی شــمساردكانی، رئيس كميسيون انرژی، نفت و پتروشــيمی، به خبرآنلاین گفته: «طرف ایرانی این طرح یكی از نزدیكان محمود احمدینژاد بود كه شــركت طرف قرارداد این كنسرسيوم را با سرمایه یک ميليون تومان تأســيس كرد؛ اما برای توســعه سایت تنبک در عســلویه، قرارداد 2.6 ميليارد دلاری بست. مدیرعامل این پروژه، پول را در پروژههای ســاختمانی انبوهســازی هزینه كــرد. نه نيروگاهی ســاخت و نه آبشــيرینكنی احداث كرد و حتی آبی را هم شيرین نكرد». شــمساردكاني ادامه داده: «او دو شركت به اســم «ایران الانجی» و «پارسالانجی» تأســيس كــرد و ســرجمع 5.5 ميليارد دلار از این دو شــركت برای دو قرارداد گاز مایع، احداث نيروگاه و تأسيســات آبشــيرینكن از منابع ارزی و ریالی كشــور به اســم توســعه در منطقه تنبک عسلویه دریافت كرد و هيچ توســعهای رخ نداد. آنقدر نظارتــی دراینباره نبوده كه حتی تاكنون كســی خبری از آن نشنيده است». به گفته این كارشــناس حوزه نفت، «گرچــه این قرارداد تعليق شــده؛ اما پولی هم پس گرفته نشــده است. درحالیكه با 5.5 ميليارد دلاری كه ضایع شده است، میتوانستيم در كشــور ۴۰ هزار شغل ایجاد كنيم. در واقع این شخص فرصت شغلی ۴۰ هزار جوان را هدر داد».

يادها و خاطرهها (نابوديها)

هنــوز یك ماه از خبر بازداشــت دوباره بقایي، یار نزدیك احمدينژاد، نميگذرد. او یكبار ســال 139۴ بازداشــت شــده و همان زمان در خبرهــا از خروج مبلغ هنگفتی پول از كشــور از طریق او ســخن گفته شــده بود. شــاید روزی كه احمدینژاد از دولتش به نام دولت پاكدســتان نام برد، تصور این را كه 1۴ نفر از نزدیكانش به دلایل مختلف بازداشت شوند، نمیكرد. از دولتی كه آمده بود با فساد مبارزه كند، تا این لحظه، بزرگترین و بيشــترین اختلاسهای تاریخ ایران كشف شده اســت. حالا باید خبر فســاد 5.5 ميليارد دلاري عســلویه را هم گذاشت كنار همه اخباري كه از فساد نزدیــكان احمدينژاد درز كرده اســت؛ جدیدترینش دســتگيري یار غار احمدينژاد، حميد بقایي، اســت. بورسيه غيرقانونی دانشجویان دكتري، ماجرای بابك زنجاني و مهآفرید خســروي، از مفسدان بزرگ تاریخ اقتصاد ایران، ماجرای ماشينهای بازگرداندهنشده به نهاد ریاستجمهوری، فســاد مالی در ستاد سوخت دوران احمدینــژاد و یارانهاي كه به جاي نوســازي ناوگان حملونقل به حســاب شخصي ميرفت.یكي از مهمترین فسادهاي مربوط به نزدیكان احمدينژاد، ماجرای آقاي معاوناول بود. پاي محمدرضا رحيمي خيلي مســتقيم و بيپرده به ماجــراي بيمه ایران باز شد؛ پروندهاي كه به «حلقه خيابان فاطمي» معروف شــد. الياس نادران، نماینده تهران، از افرادی بود كه مستقيما از رحيمی بهعنوان یكی از حلقههای اصلی فساد خيابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد كه در دادگاه هم نام او مطرح شــود. نادران فروردین 13۸9 با متهمكردن مستقيم «محمدرضا رحيمی» به فساد مالی، بيان كرد: «او رئيس حلقه خيابان فاطمی است و درباره منابع فاسد و توزیع آنها، تصميمگيری میكرده اســت ». نادران همان زمان به مســئولان هشدار داد: «تقریبا تمام اعضای این حلقــه بهجز آقای رحيمی، دســتگير شــدهاند و نباید كســی به دليل مسئوليت اجرائی مستثنا شود ».دیگر فساد مهم مالي از نزدیكان احمدينژاد، به سعيد مرتضوي بازميگردد؛ قاضیای كه با ماجرای كهریزک در ســالهاي گذشــته بر ســر زبانها افتاده بود، در دولت احمدینژاد وجههای دیگر از خود به نمایش گذاشــت. او ميان نزدیكان خاص و ویژه «محمــود» قرار گرفت. مرتضــوی اواخر دوران احمدینژاد به مدیرعاملی ســازمان تأمين اجتماعی منصوب شد كه با وجود اعتراضها و حتی استيضاح وزیر كار، تا آخر در این ســمت باقی ماند. مرتضوی در چند ماه حضورش در رأس ســازمان تأمين اجتماعی، با ابهامات و عملكرد اقتصادی پرســؤالی روبهرو شد. ماجرای تحقيق و تفحص از دوران ریاست او در تأمين اجتماعی كه به گزارش ۸۰صفحهای و ۸۰ هزار سند مالی و اداری منتج شــد، حكایت از فساد، اختلاس و شــفافنبودن مالی این ســازمان در دوران مرتضوی داشــت. رابطه بحثانگيز و مشــكوک سازمان تأمين اجتماعی در دوران مرتضوی با مفسد معروف ایرانی، بابک زنجانی، از مهمترین بخشهای این گزارش بود. بر اســاس این گزارش، بابک زنجانی درخواست خرید 13۸ شركت را به تأمين اجتماعی داده بود و بر اساس آن، تفاهمنامهای منعقد میشــود تــا زنجانی مبلغ 17 هزار ميليارد تومــان از داراییهای خود در خارج از كشــور را برای خرید این شركتها پرداخت كند.در بخشــی دیگر از گزارش، به مبلغ نجومی 6۰ ميليارد ریال برای پاداش مالی یک سال اشاره میشود كه تنها بين ۴۰ تا 5۰ نفر از مدیران سازمان توزیع میشود. این به معنای آن اســت كه یک مدیر میتوانســته تا ۴۰۰ ميليون تومان پاداش بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.