اقبال خودروییها

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

ســهامداران بورس روز گذشــته با رشــد اندک قيمتهــا معاملات خــود را به پایان رســاندند و شــاخص كل با رشــد ۴2.۸ واحدی معــادل ۰.۰5 درصد نسبت به روز دوشــنبه افزایش یافت و رقم شاخص به 79هزارو 735.7 واحد بالغ شد. دیروز؛ در پــی مبادلــه 739 ميليون انواع ســهم و اوراق بهادار بــه ارزش دوهــزارو 65۴ ميليــارد ریال در بورس تهران و فرابورس، شاخص با افزایش ۴2.۸ واحــدی بر روی عــدد 79هــزارو 735.7 واحدی ایســتاد. در این معامــلات جابهجایی 5۸3 ميليون ســهم و حق تقــدم به ارزش هــزارو 757 ميليارد ریال به بورس تهران اختصاص یافت و 156 ميليون انواع ســهم و اوراق بهادار بــه ارزش ۸96 ميليارد ریال به دادوســتدهای صورتگرفته بازار فرابورس اختصــاص یافــت. در معاملات دیــروز فرابورس شــاهد افت حجم معاملات بودیم و از سوی دیگر ۴61 ميليــون ورقه از این معامــلات به بازار بدهی اختصاص داشت كه ارزش آن به ۴51 ميليارد ریال رسيد. در این معاملات شاخص قيمت با رشد 1۴.2 واحدی عدد 26هزارو ۴۰۴ واحدی و شــاخص آزاد شناور با رشد 179.1۴ واحدی عدد ۸7هزارو 651.۴ واحد را به ثبت رســاندند. در ســوی دیگر بازار نيز شــاخص فرابورس رشــد 1.۴ واحدی را تجربه كرد و به رقم 912 واحد رســيد. بازار روز گذشــته نسبتا از تعادل بهتری برخــوردار بود؛ چراكه در برخی از نمادها شــاهد رشــد قيمتی حتی اندک بودیم. این رشد بيشــتر از همه در گروه خوروییها نمایان بود. انبوهســازان، محصولات شــيميایی، فلزات اساسی و اســتخراج كانههای فلزی نسبت به سایر گروهها تجربه رشــد بيشتری داشــتند و نمادهای مهم این گروه روند مثبتی را طی كردند. از سوی دیگر دیروز با گذشت بيش از پنج ماه، سرمایهگذاران شاهد عرضه اوليه بودند. شركت به پرداخت ملت كه پنج درصد از ســهام معادل ۴7ميليونو 5۰۰ هزار سهم خود را به صورت ثبت ســفارش در بورس تهران عرضه كرد، هر ســهم خود را در محدوده قيمتی 16هزارو 67۰ ریال تا 17هزارو 5۰۰ ریــال قيمتگذاری كرد. این شــركت در زمينه خدمات پرداخت الكترونيک فعاليــت دارد و از زیرمجموعههــای بانــک ملت اســت. دیروز مانند روز دوشــنبه نمــاد بيش از 2۰ شركت حاضر در بازار سرمایه برای برگزاری مجمع عمومی عادی ســالانه و فوقالعاده متوقف شدند. دراینبين سهمی مانند خودرو با رشد 3.5 درصدی متوقف شد تا سهامداران با آسودگی خاطر بيشتری به مجمــع بروند. گفتنی اســت امــروز نيز بازهم نمادهایي برای برگزاری این مجامع بســته خواهند شد؛ اما از روز شــنبه نمادهای مجمعرفته به بازار بازخواهند گشــت و موجی از نوسانهای مقطعی را در بازار شــاهد خواهيم بود. در معاملات دیروز معدنی دماونــد با ۴.99 درصد بيشــترین افزایش قيمت و كشــت و صنعــت چين بــا ۴.97 درصد بيشــترین كاهــش قيمــت را داشــتند. همچنين گسترش صنایع و خدمات كشاورزی بيشترین صف خرید و سيمان خزر نيز بازهم بيشترین صف فروش را تشــكيل دادند. بانک انصار كه در روز گذشــته بازهم ســه بلوک عمــده را روانه بــازار كرده بود، حجم آن به 137ميليونو 615 هزار سهم و ارزش آن بــه 31۴ميلياردو 31۴ ميليون ریال رســيد. این معامله بيشــترین حجم و ارزش بازار این روز را به نام خود ثبت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.