اجرای طرح حمایت غذایی دولت در فروشگاههای افق کوروش

Shargh - - اقتصاد -

افــق كوروش بهعنــوان بزرگترین فروشــگاه زنجيــرهای كشــور، اجرای طــرح حمایت غذایی دولــت از افــراد تحت پوشــش كميتــه امداد و سازمان بهزیستی را برعهده گرفت.وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در راســتای حمایت از اقشار آســيبپذیر و خدمترســانی مطلــوب بــه این قشــر محروم، فروشــگاه زنجيرهای افق كوروش را بهعنــوان مجــری طــرح ارائه بســته حمایت غذایــی دولت انتخاب كرد.بــا توجه به پراكندگی مشــمولان طــرح حمایت غذایی دولــت در ۴21 شهر كشور و ســهولت دسترسی به فروشگاههای زنجيرهای افق كوروش در اكثر شهرها، از فروشگاه زنجيرهای افق كوروش برای مشــاركت در اجرای ایــن طرح ملی دعوت به همكاری شد.براســاس توافق حاصلشــده ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعــی و فروشــگاه زنجيرهای افــق كوروش، مشــمولان طــرح بســته حمایت غذایــی دولت میتواننــد ضمن همراهداشــتن كارتهای بانكی متصل به حســاب یارانه نقدی، به فروشگاههای زنجيرهای افق كوروش در سراســر كشور مراجعه و ســبد غذایی خود را متناسب با احتياجات خود تأمين و دریافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.