تأیيد پایبندی ایران به برجام با وعده تحریمهای جدید

Shargh - - ديپلماسي -

با رسيدن موعد دومين تعليق ششماهه تحريمها از سوی دولت ترامپ، وزير خارجه ايالات متحده آمريکا در نامهای به کنگره آمريکا، پايبندی ايران را به تعهداتش در برجام تأييد کرد. اين نامه در آخرين ســاعات روز دوشــنبه به وقت محلی آمريکا ارائه شــد. بااينحال رکس تيلرسون، وزير خارجه آمريکا، گفته اســت دولت برای اجرای سفتوســختتر اين توافق فشــار میآورد و تحريمهای تازهای را در ارتباط با آنچه «حمايت از تروريسم» میناميد بر ايران اعمال میکند. تيلرســون به کنگره نوشــت که «براساس اطلاعاتی که دولت آمريکا به آنها دسترســی دارد» ايران همچنان به شــرايط برجام پايبند است. اين در حالی اســت که در نوبت پيشين تمديد تعليق تحريمها )1۸ می - 29 ارديبهشــت( دونالد ترامپ، شــورايی را موظف کرد تا موضوع تمديد تعليق تحريمها و مطابقت آن با منافع ملی آمريکا را بررسی کند. در اين مدت دولت آمريکا تلاش کرد موضعگيری موافق يا مخالفی درباره برجام اتخاذ نکند.

اگرچه ترامپ بارها توافق هســتهای با ايران را يــک معامله «خيلی بد» توصيف کرده بود، اما اکنون دولــت او برای دومينبار پيروی ايران از مفاد آن توافق را تأييد میکند و میگويد آمريکا هم به آن وفادار خواهد بود. بااينحال قول اعمال تحريمهای جديد عليه ايران را داده اســت. همانطور که به نظر میرسيد، آمريکا اجرای سختگيرانه همراه با فشار برجام را در دستور کار خود قرار داده اســت. براساس قوانين آمريکا، وزارت خارجه بايد هر 90 روز يک بار کنگره را از پايبندی ايران به برجام مطلع کند که اين مهلت دوشنبه به سر آمد. آژانس بينالمللی انرژی اتمی در هفت گزارشــی که بعد از توافق هســتهای ارائه کرده، پايبندی ايران به تعهداتش براساس برجام را تأييد کرده است.

نشريه «بازفيد» روز دوشنبه گزارش داده بود وزارت دارايی آمريکا قصد دارد تحريمهايــی را بر هفت نهاد ايرانی و پنج شــهروند اين کشــور اعمال کند که بخشــی از تلاش دولت آمريکاست که میخواهد عزم خود را در تنبيه ايران به خاطر آنچه «فعاليتهای بدخواهانه» مینامد، نشان دهد. اين نشريه نوشت: «دولت ترامپ که در آســتانه تصديــق مجدد توافق اتمی ايــران قرار دارد با بهکارگرفتن زبانی تند در روز دوشنبه به هوادارانش قول میدهد که همچنان در جســتوجوی راههايی برای اصلاح اين توافق است». مقامهای آمريکايی دوشــنبه گفتند که «ادامه توســعه برنامه موشــکهای بالســتيک، حمايت از تروريســم، همدستی با دولت بشــار اسد، خصومت با اســرائيل و حملات ســايبری به آمريکا، اســرائيل و متحدان آمريکا در منطقه خليجفارس «توافق اتمی را» بهشــدت تضعيف میکند». به گزارش ايسنا، روزنامه واشنگتنپست نيز دراينباره نوشــته اســت: «دولت آمريکا در حالی بار ديگر پايبندی ايران به توافق هســتهای را مورد تأييد قرار داد که مقامات ارشــد اين کشــور میگويند رئيسجمهــور ترامپ با اکراه اين کار را کرده و قصد وضع تحريمهای جديدي را عليــه ايران دارد. مقامات ارشــد دولت تصريح کردنــد ترامپ اين تأييد را با بیميلــی و اکراه انجام داده و مايل اســت تحريمهای جديــدی را عليه ايران به دليل آنچه واشــنگتن فعاليتهای بیثباتکننده ايران میخواند و بهعلاوه توســعه موشکهای بالستيک، وضع کند». يک مقام ارشد آمريکايی دراينباره مدعی شــد: ما میگوييم اين فعاليتهای ايران بهشدت هدف اين توافق برای برقراری ثبات بينالمللی را تضعيف میکند. ايران به طور مسلم برخلاف روح برجام عمل میکند. پيش از اين محمدجواد ظريف بارها تأکيد کرده که آمريکا خلاف روح برجــام عمل کرده و به تعهداتش مبنی بــر بهبود فضای تجاری با ايران عمل نکرده اســت. بااينحال تحريمهای جديدی که از ســوی دولت ترامپ وعده داده شــده، در حوزههای غيرهستهای و تکرار تحريمهای پيشين ايران است. روز جمعه هشتمين نشست کميسيون مشترک برجام در وين برگزار میشــود. به نظر میرسد بدعهدیهای آمريکا يکی از موضوعات محوری اين نشست باشد. اتحاديه اروپا در بيانيهای مطبوعاتی خبر داده که در اين نشست، هلگا ماريا اشميت ، معاون فدريکا موگرينی، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا؛ رئيس کميســيون مشــترک خواهد بود و نمايندگان ايران و ‪+5 1‬ )آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان( در آن حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.