دردسر 3 ماهه ناخوشایند

Shargh - - ديپلماسي - ترجمه: شهرام زرندار

دولت ترامپ برای دومينبار به کنگره گفته اســت ايران با توافق هســتهای همکاری و براساس آن عمل کــرده و میتوانــد از ثمــرات لغو تحريمهــا بهرهمند شــود. درعينحال دولت ترامپ اصرار دارد که تهران درصورت نقــض روح برجام با پيامدهــای آن مواجه خواهد شد.

رئيسجمهوری ايــالات متحده برای تصميمگيری درباره اينکه آيا بايد توافق هستهای را پاره کند يا اجازه دهد برجام سرجای خود بماند، به خود وقت بيشتری داده اســت. در عوض مقامات ارشــد دولت ترامپ در جســتوجوی تأکيد بر نگرانیهای عميقشــان درباره رفتار غيرهستهای ايران هستند. آنها میگويند هرگونه نقض فاحش برجــام بیمجازات نخواهد ماند. در يک تغيير موضــع صريح از تهديد ترامپ بــرای پارهکردن توافــق، مقامــات دولــت او گفتهاند دولــت در حال کارکردن با متحدان ايالات متحــده برای تلاش درباره تصحيح نارســايیهای توافق بوده است. اين تلاشها شامل پايانيافتن برخی از محدوديتهای هستهای بعد از يک دهه يا بيشتر نيز میشود.

ايــن مقامــات همچنيــن گفتهاند ايــالات متحده بــا تحريمهای جديــد بهعنوان مجازات تهــران برای توســعه برنامه توليد موشــکهای بالســتيک و ساير فعاليتهايــش، با ايــران رودررو خواهد شــد. يکی از اين مقامات گفته: «ترامپ و رکس تيلرسون، وزير امور خارجه و کل دولت کنونی قضــاوت کردهاند که ايران بهطــرزی انکارناپذيــر با روح برجام درافتاده اســت .» همراه با اين ارزيابی، هيچ اعمال قانونیای نيست.

ايــن اعــلان ديروقــت و شــبانه، در اوج يــک روز ديوانهوار بود، نمونهای از تصميمگيری در ساعات آخر از ســوی رئيسجمهور که تضادهــای عميق و دائمی درون دولت او درباره چگونگی برخورد با يک مســئله اساســی در امنيت ملی را در معرض ديد همگان قرار میدهــد. از اوايل هفته گذشــته دولــت ترامپ آماده ارائــه اين گواهی بود. گواهی همــکاری ايران با برجام که يک نياز فصلی اســت. کاخ ســفيد درباره سياست ســه ماه ديگر هيچ برنامهريزیاي انجام نداده اســت. ايران به بهرهمندشــدن از لغــو تحريمها که در دولت اوباما از آن بهره میبرد ادامه خواهد داد. روز دوشنبه کاخ ســفيد به خبرنگاران گفته بــود همين فرايند را با مجازات بيش از 10 فرد، سازمان و شبکه سفارشهای خارجی درگير در توليد موشــکهای بالســتيک و ساير رفتارهای شــرارتآميز ايران تکرار خواهد کرد. دوشنبه آمد و رفت، اما هيچگونه اعلانی ازايندســت به عمل نيامد، مقامات مسئول گفتهاند انتظار دارند تحريمهای بيشری در راه باشد. روشــن نبود که چرا دولت ترامپ اين تحريمهــای جديد را اعمال نکــرده و تا چه مدت جلوی اعمــال تحريمهــای جديد را خواهــد گرفت، اما نوعــا وزارت خزانهداری ترجيــح میدهد در زمان کاری، تحريمهای جديــد را اعلام کند. برای ترامپ که منتقد لفظی توافق هســتهای است، اين اجبار و تعهد برای دادن گزارش درباره همکاری ايران به کنگره، يک دردسر ســهماه يکبارِ ناخوشايند پديد میآورد. ترامپ هنوز دربــاره اينکه آيا بايد خود را از توافق هســتهای کنار بکشــد يا نکشــد، تصميم نگرفته يــا بايد تضمين دهــد که تهران همکاری میکند يا مدعی شــود ايران برجام را نقض کرده اســت. هرچند آژانس بينالمللی انرژی هســتهای که ناظر بر اجرای دقيق برجام است میگويد ايــران برجام را نقض نکرده اســت. مقامات ارشــد دولت ترامــپ در محکومکــردن ايــران تأکيد کردهاند چند فقره نگرانیهــای قديمی ايالات متحده درباره برنامه موشــکهای بالستيک ايران، حقوق بشر و تروريســم به جای خود باقی هســتند. آنها همچنين از ايران بهخاطر بازداشــت شــهروندان ايالات متحده و محدودکــردن آزادی دريانــوردی در خليــج فارس انتقاد میکنند. بهآتشسپردن اين توافق، بين ترامپ و رهبران قدرتهای جهانی فاصله زياد و بيشــتری پديد میآورد، رهبرانی که از قبل بهدليل کنارکشيدن آمريکا از توافق جهانی پاريس بهشــدت از دست او عصبانی هستند، ساير قدرتهايی که همراه ايالات متحده توافق هســتهای را امضا کردهاند گفتهاند هيــچ ميلی برای مذاکرهکردن دوباره درباره برجام ندارند.

منبع: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.