انتظار رسيدگي عادلانه داريم

Shargh - - سياست -

شرق: ســخنگوي دولت روز گذشــته در نشست خبري هفتگي خود، درباره بازداشت حسين فريدون، بــرادر رئيسجمهــوري عنوان کــرد: «از ماهها قبل و حتي ســال قبــل اين بحثها مطرح بــود که نظر رئيسجمهور هم ايــن بود که همه افــراد در برابر قانون يکســان بوده و بايد در مقابل قانون پاســخگو باشــند. فريدون مرتب به مراجع قضائي ميرفت و مرتب پاســخ ميداد اما اينبار قرار وثيقه گذاشتند و چــون مبلغ آن بالا بود، تهيــه وثيقه زمان برد که به کمک برخي دوســتان فريدون و ســند خانه خودش ايــن وثيقه تأمين شــد. من نميخواهــم درباره رقم وثيقه قضاوت کنم ولي او کــه فرار نميکرد که اين رقم در نظر گرفته شــد». محمدباقر نوبخت، درباره چگونگي تأمين اين وثيقه، گفــت: «بالاخره فريدون دوســتاني دارد. چون وثيقهاي به اين مبلغ ندارد، ما به قوه قضائيه احترام ميگذاريم ولي معتقديم براي تحقق مطالبات مردم نيازمند آرامش هستيم». او با اشاره به اينکه اگر يک ساعت هم فرد محترمي را به زندان ببرند، به حيثيت او خدشه وارد ميشود، گفت: «از قوه قضائيه انتظار قضــاوت عادلانه داريم. البته اينکه قوه قضائيه مستقل است و برادر رئيسجمهور را احضــار ميکند و به زنــدان ميبرد، موجب قوت ماست که اگر براي برادر رئيس قوه قضائيه و مقننه هــم موارد مشــابهي باشــد، قوه قضائيه مســتقل، همينگونه که براي برادر رئيسجمهور اقدام کرد با آنها هم همانگونه رفتار ميکند. اين موجب مباهات ماســت که عدالت براي همه يکســان اجرا شود». نوبخت درباره اينکه چه اتفاقي براي حسين فريدون افتاد که در بيمارســتان بستري شــد، افزود: «اينکه فرد ســالمي برود قوه قضائيه و بعد چنين وضعيت جسمي پيدا کند و پزشکش اظهار نگراني کند، شايد مــن نبايد جــواب بدهم چون اطلاعي نــدارم و بايد ببينيم چه اتفاقي افتاده اســت. ايــن را بايد ديگران جــواب دهند. انتظار داريم هيچ چيز خارج از عدل و انصاف و رفتارهاي قانوني نباشد و فشارهاي ويژهاي به ايشــان نيامده است. به عنوان عضوي از دولت با اعتمادي که به دســتگاه قضا دارم، ميدانم که هيچ چيــز غيرقانوني پيش نميآيد. البته انتظار داريم اين موارد جنبه سياســي پيدا نکند تا قداست کار قضائي مخدوش نشود و ضابطين هم با نگرش غيرسياسي بايد به اين موضوع نگاه کنند».

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.