راهبرد آمريكا درباره ايران چيست

Shargh - - سياست -

از طرفي، گفته شده که دولت آمريکا سهشنبه اقدام به اعمال تحريم عليه برخي اشــخاص و نهادها به بهانه شرکت در فعاليتهاي موشکي ايــران و اقدامات بيثباتســاز ميکنــد. در اين رابطه همچنين يک مقام دولت آمريکا از اعمال تحريمهايــي در ارتبــاط با «برنامــه قايقهاي تندرو» ايران ســخن گفته کــه موضوع جديدي است.

بر پايه همين گزارش، مشــاور امنيت ملي و وزير خزانهداري آمريکا صبح دوشــنبه نشستي با تعــدادی از اعضاي مؤسســههاي تحقيقاتي واشــنگتن بــا هــدف بررســي امــکان اعمال تحريمهاي جديد بر برخي اشــخاص و نهادها داشتهاند.

نکته قابل توجه ديگر اين اســت که با وجود سپريشــدن مهلت 90روزه اعلامشده از سوی دولت آمريکا براي انجام يک «بررســي» درباره سياست کلي اين کشــور در مورد ايران و تدوين يک اســتراتژي در اين رابطه، نشانهاي از تکميل اين «بررســي» وجود ندارد و مقامات دولتي به خبرنــگاران گفتهاند که فرصت براي اين منظور تمديد شده و احتمالا نتايج اين بررسي در آستانه ضربالاجــل 90روزه بعدي مشــخص خواهد شــد. با توجه به تمديد اين مهلت 90روزه و نيز کشوقوسهايي که هر دو بار در آســتانه زمان گزارشدهي به کنگره در ارتباط با برجام شــاهد بودهايم، به نظر ميرســد دولت ترامپ با توجه به اغتشاشــات دروني، بحران مداخله روســيه در انتخابــات آمريکا، فقــدان تخصص کافي در مقامات مربوطــه، اختلاف نظرهــاي جدي در بين اين مقامات، به حاشــيه راندهشدن مقامات اجرائي حرفهاي و... قادر به تصميمگيري در اين مورد بسيار مهم نيست. طبعا صراحت اروپا در حمايت از برجام و تقابلي که بين اروپا و آمريکا در ارتباط بــا موافقتنامه پاريــس پيش آمد و برخي مســائل ديگر، تصميمگيــري براي دولت ترامپ هر روز دشوارتر از روز قبل ميشود.

در چنين شرايطي محتمل است که سياست کنوني ترامپ، يعني سياســت ابهام از يکسو و جوســازي با هدف اخــلال در تعامل اقتصادي ايران و خارج از ســوي ديگر، سياست اول و آخر ترامپ در ارتباط با ايران باشد.

*کارشناس روابط بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.