بحران سیاسی برق غزه

Shargh - - جهان - پیتر بومونت

مغــازه الکتریکی عماد شــلایل در شــهر غــزه پر از مشــتریانی اســت که به دو کالا علاقه دارند: لامپهای الایدی و باتری برای شــارژ آنها. در نوار غزه که پیشتر به فقر و فلاکت کشــیده شــده، مردم یاد گرفتهاند با این واقعیــت کنار بیایند که در طول روز فقط بین دو تا چهار ســاعت برق دارند. با این همه، عصبانیتها وقتی بیشتر شــد که به دســتور محمــود عباس، رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطینی و در نتیجه افزایش درگیریهایش با حماس که 1۰ سال پیش کنترل نوار غزه را از نیروهای وفادار به عباس گرفت، دسترســی به برق از ماه گذشته کمتر از قبل شــد. این کمبود چنــد و چون زندگی مردم را تعیین میکند: بیدارشــدن در نیمه شب اگر برق وصل باشــد، برای روشــنکردن ماشــین لباسشــویی یا پمپ آب. تنهــا تعداد کمــی از ثروتمندان دسترســی مدام و طولانیمدت به برق دارند تا در گرمای خفقانآور تابستان غزه بتوانند چراغ و پنکه و یخچال، تلویزیون و دســتگاه وایفای داشته باشند. شــلایل میگوید: «قبلا همهچیز میفروختیم. اما این روزها فرق کرده اســت. فقط باتری و شــارژر میفروشــیم. از آنجا که بحــران خیلی عمیق اســت، روزانه صد عدد باتری میفروشــیم درحالیکه در روزهــای عادی ۲۰ عــدد میفروختیــم». غزه برای پاســخگویی به نیازهای روزانه به ۴۳۰ مگاوات برق نیاز دارد امــا فقط نیمی از آن را دریافت میکند. 6۰ مگاوات را نیــروگاه انحصاری غزه تأمین میکند که درحالحاضر به خاطر سوخت کمتر شده، بقیه این مقدار هم از سوی اسرائیل تأمین میشود و هزینه آن را حکومت خودگردان فلسطین مستقر در کرانه باختری پرداخت میکند.

اقدام عبــاس در کاهش منابع غــزه که همین حالا هم در محاصره مشــترک اســرائیل و مصر است )از 11 ســال پیش(، او را به سرعت به چهرهای منفور در میان بسیاری از مردم غزه تبدیل کرد و آنها میپرسند چرا او دو میلیون فلسطینی را به خاطر این تنبیه میکند که ظاهرا میخواهد حماس را به لغو کنترل منطقه مجبور کند.

گرچــه کاروبار شــلایل خوب اســت، اما بــه خاطر کمبودهای جدیدی که غزه با آن روبهرو شــده، عصبانی اســت؛ کمبودهایی که همه سطوح زندگی را تحتتأثیر قــرار میدهد، از بخــش اورژانس بیمارســتان گرفته تا دستگاههای تصفیه آب. حکومت خودگردان فلسطین علاوه بر قطعکردن برق، دســتمزد کارمندانش در غزه را هــم بیش از ۳۰ درصد کاهش داده که موجب اعتراض صدها نفر در خیابانهای غزه شــده است. ساکنان غزه همچنیــن عبــاس را بهخاطــر بهتعویقانداختن فرایند انتقال پزشــکی افرادی که برای درمان باید از غزه خارج شوند، سرزنش میکنند، هرچند در این مورد مقصر ماجرا دقیقا مشخص نیست. مشکلات غزه که سطح بالایی از بیکاری در آن همهگیر است، در مناطق فقیرنشین بیشتر مشهود اســت. در اردوگاه پناهندگان الشــاطی در غزه که دفتر اســماعیل هنیه، رهبر حماس در آن قرار دارد، کل ساختمانهای مســکونی تاریک هستند، اما در سایر نقاط تعداد کمی از پنجرهها کمی روشناند. ایمن ناصر ۳۲ساله که در کیوسک تکاتاقیاش درست بیرون بازار اصلی اردوگاه، مرغ و کبوتر میفروشــد، با دوستانش در خیابان نشسته تا بلکه نسیم دریا خنکش کند. چهرهاش با نور تلفنهمراهش روشــن شده اســت. در مغازهاش یک چراغ باتریدار دارد. او میگوید: «بخشــی از مشکل این است که ما هیچ خبری نداریم. نمیدانیم چه کسی را بایــد بهخاطر این وضعیت ســرزنش کنیم؟ حماس، اسرائیل، عباس؟». اشرف کشــکین، دوست ایمن حرف او را قطع میکند و میگوید: «همهچیز به سیاست ربط دارد، اما این ما هستیم که از دو طرف بازی میخوریم.» اگر ســؤالی برای همه فلسطینیها به وجود آمده باشد، این است که عباس پیر و دورافتاده از اینجا امیدوار است چهچیزی به دست آورد، آیا پس از اعتراضها به مشکل برق در ماه ژانویه، او امیدوار اســت این قطعیهای برق به قیامی علیه حماس منجر شــود؟ درحالیکه یکی از مقامات ارشــد دولت فتح در کرانه باختری ماه گذشــته گفت هــدف این اقــدام حکومت خودگــردان – که 1۲ میلیــون دلار در ماه برای تأمین برق از اســرائیل به غزه میپردازد- تمامکردن منابع مالی حماس بوده، دیگران درباره زمانبندی، انگیزه و تأثیر واقعی این اقدام شــک و تردید دارند. در میان این دســته، گروههای حقوقبشری مثل ســازمان عفو بینالملل قرار دارد که هشــدار داده اقدام عباس میتواند بحران دیرینه غزه را به فاجعهای بــزرگ بــدل کند، فاجعــهای کــه همین حــالا هم به بیمارستانها و تأسیســات تصفیه پساب آسیب رسانده اســت. مســئله زمانبندی هم در میان اســت. محمیر ابوسعده، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه الازهر در این زمینه میگوید: «عباس احتمالا تنها کســی است کــه میداند چرا در غــزه چنین میکنــد». او میافزاید: صادقانــه بگویم که هیچکــدام از حرفهای ســه ماه گذشته عباس را قبول ندارم: اینکه اقدامی استثنایی علیه حماس انجام میدهد تا این گروه را برای دستکشیدن از کنترل نوار غزه تحت فشــار قرار دهد. این ادعا را باور ندارم چراکه توضیح نمیدهد چرا او 1۰ سال صبر کرده و حالا اینچنین حماس را تحت فشــار قرار داده است.» این تحلیلگر بر این باور اســت که اگر عباس در ماههای ابتدایی حکومت حماس چنین کاری میکرد، شکافها برطرف میشد : «حالا عباس، نه حماس بلکه دو میلیون فلسطینی را تنبیه میکند. منظورم این است که رهبران حمــاس ژنراتورهای عظیمــی دارند و ایــن مردم فقیر هستند که رنج میکشند .»

به گفته ابوســعده یک مســئله دیگر هم قابل درک نیســت : «قطعکردن دستمزدهای کســانی که قرار بوده بیش از هرکس دیگری به مقامات فلســطینی و عباس وفادار باشــند، چه دلیلی میتواند داشــته باشد. همان کسانی که از سوی حماس بازداشت و شکنجه شدهاند .»

ابوســعده درباره این هم شک دارد که اقدام افراطی عباس علیه غزه کارآمد باشــد و بــرای اثبات این ادعای خود به دوامآوردن حمــاس در برابر یک دهه محاصره و سه جنگ با اسرائیل اشاره میکند. او میگوید: «هرگاه حماس تحت فشــار قــرار میگیرد، میتوانــد راههای جدیــدی بــرای دورزدن محاصــره خلق کنــد. این راه سازندهای علیه حماس نیســت. اگر عباس فکر میکند فلسطینیهای غزه علیه حماس شورش میکنند، قطعا در اشتباه است .»

طاهــر النــوری، یکــی از مشــاوران هنیه، گفته اســت بحران برق بــرای این طراحی شــده کــه توجههــا را از نقصانهــای عبــاس دور کند: «عبــاس میخواهــد محیطی خصمانه علیه حماس در غزه ایجاد کنــد، اما در ایــن زمینه شکســت خورده است. ]اولین انگیزه او[ شکســت در مســیر سیاســی 11 ســال گذشتهاش اســت زیــرا هیچکــس از او نپرســیده در این 11 ســال چه چیزی بــرای مردم فلســطین بهدســت آورده اســت». بــه باور او اقــدام اخیر عباس فقط فلاکت بیشتری برای هموطنان فلســطینیاش بهبار میآورد: «اگر در گذشــته از مردم عادی اینجا میپرســیدید چه کســی مســئول مصائب غزه اســت، مــردم میگفتنــد اســرائیل یا حماس یا شــاید عبــاس. حالا اگر بپرســید، پاسخ همه عباس است .»

منبع: گاردین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.