ذاکر آمر و پيمشهشيکراطروسيهباز مبراسيکساوزيبه بروراباطيپاياتنفراسيدهم

Shargh - - جهان -

روسیه و ایالات متحده پس از ماهها جنجال دنبالهدار، دور جدیدی از مذاکرات را آغاز کردند؛ درست زمانی که صبر مسکو برای بازگشایی دو مجتمع دیپلماتیک خود در آمریکا به پایان رسیده بود. «سرگئی ریابکف» و «توماس شــانن»، معاونــان وزرای خارجه آمریکا و روســیه، روز دوشنبه و پس از آن دیدار کردند که در ماه ژوئن، روسیه به طرز غیرمنتظــرهای در واکنش به تحریمهای مرتبط به اوکراین، دیــدار دیپلماتیک دوجانبه را لغو کرد. دیدار روز دوشــنبه قرار بود راه را برای مذاکرات بیشــتر درباره بحران ســوریه و اوکراین باز کند، اما مهمترین بحث این نشســت بازپسگیری دو مجتمع دیپلماتیک روسیه بود که سال گذشته و به دستور باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشــین ایالاتمتحده، بســته شــدند. در آن زمان اوباما دولت روسیه را به مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ســال ۲۰16 ایالاتمتحــده متهم کرد و در پاســخ به آن علاوه بر بســتن این دو مجتمع دیپلماتیک روســیه، ۳5 دیپلمات روسی را در ماه دســامبر از آمریکا اخراج کرد. روسیه با امید رویکارآمدن دونالد ترامپ به این اقدامات واکنشــی عملی نداشت، اما با پیروزی ترامپ هم این دو مجتمع واقع در مریلند و نیویورک بازگشــایی نشــدند و حالا فشــار روسیه بر دولت آمریکا برای بازگشایی مجدد مجتمعهایش افزایش یافته است.

اهمیت بازگشــایی این دو مجتمع برای روسیه تا به این حد است که کرملین روز دوشنبه و پیش از مذاکرات از واشــنگتن خواست تا پیش از شــروع هرگونه مذاکره در ســطح عالی برای بهبود روابط دو کشور، بدون هیچ قیدوشــرطی دسترسی روســیه به این مراکز دیپلماتیک را فراهم کند. به گفته «دیمیتری پســکوف»، سخنگوی کرملیــن، «ولادیمیر پوتیــن» رئیسجمهوری روســیه حدود دو هفتــه پیش و در اولین دیــدار خود با ترامپ در حاشــیه نشســت گروه ۲۰ صراحتا به این نکته اشاره کرده اســت. این در حالی اســت که همزمان فشارها بر دولت ترامپ برای عدمبازگشایی آن دو مجتمع حداقل تا پیش از پایان تحقیقات درباره نقش مسکو در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، افزایش یافته است.

یک مجتمع در ســاحل شــرقی ایالــت مریلند قرار دارد که گفته میشــود 18 هکتار است و دارای امکانات تفریحی بــرای دیپلماتهای روس مثــل زمین تنیس و استخر شناست، اما به گفته مقامهای آمریکایی همچنین دارای تجهیزات پیشرفته ارتباطی است که باعث شده از آن بهعنوان یک پست جاسوسی استفاده شود. مجتمع دیگر یک ویلای مجلل در لانگآیلند نیویورک اســت که ۴9 اتــاق دارد و مقامهــای آمریکایی شــک دارند که از آنهم بهعنوان یک مرکز استراق سمع استفاده میشود.

روز دوشــنبه، وقتــی ریابکــف پــس از مذاکــرهای دوساعتونیمه، ساختمان وزارت خارجه آمریکا را ترک کــرد، یکی از خبرنگاران فریاد زد: «آیا مجتمعتان را پس گرفتید؟» و او در پاســخ گفت: «تقریبــا، تقریبا»، هرچند شــانن در این زمینــه هیچ اظهارنظری نکــرد و این تنها اظهارنظر مطرحشده از سوی ریابکف پس از این نشست بود، چراکه در پایان این مذاکرات کنفرانس خبری برگزار نشــد. با وجود این اظهارنظــر خوشبینانه ریابکف، روز گذشته و یک روز پس از آغاز مذاکرات دوجانبه، «سرگئی لاوروف»، وزیــر خارجه روســیه، در بیانیهای گفت: «اگر واشنگتن به بازگشــایی دو مجتمع دیپلماتیک روسیه و دیگر نگرانیهای ما توجهی نکند، مسکو حق دارد دست به اقدامات تلافیجویانه بزند». او همچنین شرطگذاشتن آمریکا بــرای بازگرداندن مجتمعهای روســیه را در این کشــور «دزدی در روز روشن» خواند. اشــاره لاوروف به گزارش روز دوشــنبه ریانووستی بود که به نقل از یکی از مقامات عالیرتبه کاخ سفید، بدون نامبردن از او، گزارش داده بود که آمریکا داراییهای دیپلماتیک روسیه را بدون گرفتن چیزی در ازای آن، پس نمیدهد.

دیمیتــری پســکوف هــم گفتــه بــود: «مطلقــا غیرقابلقبول» اســت که دولت آمریــکا برای پسدادن دو ساختمان بستهشــده «پیششرط بگذارد» و استرداد آنها باید «بدون هیچگونه بحثی» انجام شود. هفته پیش روسیه اعلام کرد که در صورت حلنشدن مسئله، انجام «اقدامات تلافیجویانــه ویژه» را مدنظر قرار خواهد داد که از جمله، ممکن اســت شــامل اخراج ۳۰ دیپلمات آمریکایــی و تصرف ســاختمانهای متعلــق به دولت آمریکا در روسیه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.