فرصتی برای بازسازی عراق

Shargh - - جهان -

قرار است امروز کنفرانسی در عراق به ریاست «حیدر العبادی» و با حمایت کشــورهای عرب و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار شــود که همه گروهها و مذاهب در آن شــرکت داشــته باشند. بعضی از اساس برگزاری چنین کنفرانسی را قبول ندارد و بعضی دیگر میگویند قرار اســت کسانی در آن شــرکت کنند که دارای سوابق سوء سیاســی و قضائی هستند. در همین حال، گروهی دیگر احســاس میکنند برگزاری چنین کنفرانسی کــه فراقومیتی اســت و تقریبا نماینــدگان همه طیفهــا و جریانهای سیاســی را در خود دارد، میتواند برای آینده عراق تعیینکننده باشد.

شاید بعضی بگویند چنین بحثهایی طبیعی بوده و بیانگر ســرزندگی سیاسی عراق است؛ اما همــه میدانند کــه وضعیت خلاف این اســت. اختلافات سیاسی عراق میرود که به دلیل وجود گســترده ســلاح در بین شــبهنظامیان و نیروهای پراکنده، به تنشهای امنیتی جدید منجر شود.

به نظر میرســد این کنفرانــس باید برهانی بر این باشــد که ائتــلاف ملی حاکم، دســت به یک تصمیم تاریخــی زده و گروههای مختلف جامعه را گرد هم آورده اســت تا دولــت مرجعیتی برای همه شــهروندان اعم از هر نژاد و مذهبی باشــد؛ کمااینکــه برگزاری این کنفرانــس، بهویژه بعد از زوال بخش اعظمی از تشکیلات داعش و شکست ســنگین تروریستها و اخراج آنها از شهر موصل، بیانگر آن است که عراق خود را برای ورود به یک مرحله تــازه آماده میکنــد و میخواهد فضایی مناســب را برای برگزاری انتخابــات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود، آماده کند.

روشــن اســت تا زمانی کــه ســلاح در میان باشــد، نمیتــوان از حل اختلافات یا رســیدن به یــک دیدگاه مشــترک حــرف زد و ایــن را دولت العبادی نیز میداند. نمیتوان یک حیات سیاسی مســالمتآمیز به وجود آورد؛ مادامی که بعضی نیروهای سیاســی به سلاح متوســل میشوند و دشمنان یا حتی رقیبانشان را تهدید میکنند.

بااینحال، تصمیم جدی دولت برای تســهیل برگزاری چنین کنفرانســی، خود میتواند یکی از زیرساختهای اصلی بافت اجتماعی آینده باشد که زیر نظر دولت صــورت میگیرد و در مجموع گامی به پیش به حســاب میآیــد. این کار نوعی تصحیح اشــتباهات گذشــته هرچند بــا تأخیری طولانی اســت و مورد توجه طرفهای منطقهای و بینالمللی نیز قرار گرفته اســت. قرار است اگر امور بــا مانعی مواجه نشــود، بخشهایی از این کنفرانس در بغداد و بخشــی نیــز در اربیل برگزار شــود. دلیل این امر، دشــواری رفتوآمد بعضی از شــرکتکنندگان برای آمدن به بغداد به دلایل امنیتی است.

در ایــن میان، کســانی مخالف برگــزاری این کنفرانس هســتند. آنها نمیخواهند عراق از این وضعیتی که دارد، خارج شــود یــا دوباره وحدت خــود را به دســت آورد. نمیخواهنــد عراق یک مشارکت سیاسی واقعی را در چارچوب یک دولت ملــی فراگیر، تجربه کند. آنها رقیبان خود را متهم میکنند که باعث داعشــیکردن وضعیت کشــور شدهاند و هدفشــان از دور خارجکردن رقیبان و درانحصارگرفتن حکومت یا اعمال قدرت از خارج از دایره دولت اســت. حال آنکه وقوع فجایعی از این دســت در عراق را نمیتوان به یک یا دو گروه نسبت داد و همه عراقیها از هر فرقه یا نژادی که هستند، در این ماجرا سهم داشتهاند.

عراق در معرض آزمایشهــای متعددی قرار گرفته اســت. مهمترین آنها، رفراندوم اســتقلال کردســتان یــا باقیماندن این منطقــه به صورت یک اســتان اســت. برگزاری این رفراندوم نیازمند گفتوگوهــای مفصل به نحوی اســت که همه طرفهای درگیر در آن مشــارکت داشــته باشند. از ســوی دیگر، مرحله بعد از داعش خود نیازمند تلاشهــای جدیدی اســت. امنیــت داخلی باید تحــت کنترل نیروهای حرفهای و ملی باشــد؛ نه اینکه تابع خواســتههای این یا آن گروه قرار گیرد. بازســازی ویرانههای عراق به سهم خود چالشی سهمگین به شمار میرود.

در کنار اینها باید به انتخابــات پارلمانی آینده و تصحیــح قانــون انتخابات، تنظیــم حوزههای رأیگیری و مشــخصکردن اینکه چه طرفی باید بــر روند انتخابات نظارت داشــته باشــد، اشــاره کــرد. همه ایــن چالشها و دســتاوردها نیازمند خارجشــدن از تنگناهــای فرقــهای و مذهبی و تحکیم آشــتی داخلی به صورت واقعی و ایجاد فضایی عام و مورد رضایت همگان اســت. توقف جنگهــای تبلیغاتــی فرقــهای و گردآمدن همه زیر پرچــم دولت و تحمیل حاکمیت و اســتقلال دولت بر تمــام مناطق عراق و نیــز ممنوعکردن دخالتهــای خارجــی تحــت هر نام و نشــانی، ازجمله این ضرورتهاست.

منبع: الخلیج

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.