قصد رهبران اخوانالمسلمين براي عزيمت به ترکيه

Shargh - - جهان -

رســانههای مصری از منابع آگاه نقــل کردند که تعــدادی از رهبــران اخوانالمســلمین مقیم ترکیه نشســت فوقالعادهای را در آنکارا برای رایزنی درباره انتقــال تعدادی از اعضای این گــروه از قطر به ترکیه برگزار کردند. این منابع اعلام کردند که این نشست با مشارکت محمود حسین، دبیرکل اخوانالمسلمین و محمد حکمت ولید، ناظر کل اخوانالمسلمین سوریه و وجدی غنیم، از رهبران برجسته اخوانالمسلمین و تعدادی دیگر از رهبران اخوان برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.