عدم هدايت داعش از سوی البغدادي

Shargh - - جهان -

ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعــلام کرد، رهبر داعــش درحالحاضــر در هیچ تصمیمگیــریای در داخل این تشکیلات شرکت ندارد و افراد مسلح خود را هدایت نمیکند. به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه ســومریهنیوز، ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اظهار کرد: ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش، در هیچ عملیات روزانه داعش مشارکت نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.