شرط بريتانيا برای مذاکره با کرهشمالی

Shargh - - جهان -

وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشــور با هرگونه مذاکره با کرهشــمالی پیش از اقــدام پیونگیانگ در راســتای عقبنشــینی از برنامههای هســتهای خود مخالف اســت. بوریس جانســون گفت: تا زمانی که کرهشــمالی قدمهــای جدی بــرای عقبنشــینی از برنامههای هســتهای خود برندارد، لنــدن با هر نوع مذاکرهای با پیونگیانگ مخالف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.