تعويق امضای قرارداد فروش زيردريايی به اسرائيل

Shargh - - جهان -

آلمــان امضای قــرارداد فــروش زیردریاییها به اســرائیل را بهخاطر تحقیقات پلیس این رژیم در این زمینه که به پرونده «۳۰۰۰» معروف شــده اســت، به تعویق انداخت. به گزارش ایســنا، به نقل از یدیعوت آحارونــوت، دولت آلمان مراســم امضــای قرارداد فروش سه دستگاه زیردریایی به تلآویو را که قرار بود در روزهای آینده انجام شود، به تعویق انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.