آزمايش سلاح ليزری جديد آمريکا در خليجفارس

Shargh - - جهان -

آمریــکا، بــرای مقابلــه بــا پهپادهــای ایران، کرهشمالی، چین و روسیه ســلاح لیزری خود با نام LaWS را در آبهــای خلیجفــارس آزمایش کرد. کریســتوفر ویلس، کاپیتــان نیروی دریایــی آمریکا، دراینباره گفت: این ســلاح لیزری، دقیقتر از شلیک گلولــه اثر میکنــد و از فنــاوری بســیار بالایی در تسلیحات نظامی برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.