آزادی مناطق جديدی در رقه

Shargh - - جهان -

نیروهای ســوریه دموکراتیک که مــورد حمایت آمریکا هســتند، اعلام کردند، محلــه جدیدی در رقه )واقع در شــمال ســوریه( را از کنتــرل داعش خارج کردهانــد. جیهان شــیخ احمد، ســخنگوی عملیات آزادســازی رقه و عضو نیروهای ســوریه دموکراتیک، اظهــار کرد: محلــه الیرموک که محلــهای بزرگ در جنوبغرب رقه است آزاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.