سرقت از اهالی شمال تهران برای تفریح

Shargh - - حوادث -

شرق: دو ســارق که در پوشش مأمور و برای تفریح اقدام به سرقت خودرو در شمال تهران کرده بودند، به وســیله مأموران پلیس شناســایی و بازداشــت شدند.

در ســاعت 3۰ دقیقــه بامداد 14 تیرماه امســال راننده یک دســتگاه خودرو پورشــه بــا مراجعه به کلانتــری 1۰1 تجریش بــه مأموران اعــلام کرد که سرنشــینان یک دستگاه موتورســیکلت طرح هوندا 125 کــه یک نفر از آنها لباس پلیس به تن داشــته، قصد سرقت خودروی او را داشتند که البته موفق به این کار نشده اما مدارک شناسایی ماشینش را سرقت کردهاند که با تشــکیل پرونــده مقدماتی با موضوع ســرقت تحت پوشــش مأمور و به دســتور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه دوم تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شــاکی پرونده بــا حضــور در اداره پنجم پلیس آگاهــی در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: در حال تردد با خودروی شخصی در منطقه الهیه – خیابان تختی بودم که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت که یک نفر از آنها لباس پلیس به تن داشت، جلوی مرا گرفــت و از من درخواســت مــدارک خودرو را کردند. آنها از من خواســتند از ماشــین پیاده شــوم اما قبول نکردم که ناگهــان یک نفر از آنها اقدام به کنــدن پلاک عقب خودروی من کرد تا به این شــیوه مرا مجبور به پیادهشدن کند. من که به نحوه برخورد آنها اعتراض کرده بودم، تصمیم گرفتم با شماره 11۰ تمــاس بگیرم و به محض اینکه عنوان کردم الان به پلیس زنگ میزنم، آنها ســوار موتور و به سرعت از محل متواری شدند. دیگر اطمینان پیدا کردم که آنها پلیس نبوده و قصد داشــتند به این شــیوه ماشین را ســرقت کنند که موفق به این کار نشدند اما مدارک خودرو را با خودشان بردند.

در فاصله کمتر از یــک روز از زمان ارجاع اولین پرونده به اداره پنجم پلیس آگاهی، پرونده مشــابه دیگــری در اختیار اداره پنجم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ قــرار گرفت مبنی بــر اینکه سرنشــینان یک دستگاه موتورســیکلت طرح هوندا 125 در پوشش پلیس اقدام به ســرقت یک دســتگاه موتورسیکلت 25۰سیسی کردهاند.

شــاکی پرونــده پــس از حضــور در اداره پنجم پلیس آگاهــی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در محدوده میدان تجریش در حــال تردد بودم که دو نفر سوار بر یک دســتگاه موتورسیکلت طرح هوندا 125 کــه یک نفر از آنها ملبس به لباس نظامی بود، جلوی مرا گرفتند و عنوان کردند که موتورســیکلت توقیف است و به این بهانه از من درخواست مدارک کردنــد و پــس از ارائه مدارک موتور از ســوی بنده، آنها مــن را از موتور پیاده و عنــوان کردند که پیاده بــه کلانتری مراجعه کنم و خودشــان ســوار بر دو دســتگاه موتورسیکلت شــده و از محل دور شدند؛ پس از مراجعه به کلانتری متوجه شــدم که پلیس اصلا به این شــیوه و شــگرد اقدام به توقیف وسایل نقلیه بهویژه موتورســیکلت نمیکند و آن دو نفر در حقیقت سارق بودند.

بــا توجــه بــه وقــوع ســرقتهای مشــابه در مناطق تجریش، نیــاوران، الهیــه و خیابان گاندی، هماهنگیهــای لازم بــا ســرکلانتریهای ایــن مناطق انجام و مقرر شــد بــا بهرهگیری از اطلاعات بهدســتآمده از سرقتهای مشــابه طرح مهار در محدوده وقوع ســرقتها انجام شــود. تا اینکه در ســاعت دو بامداد 2۰ تیرماه مأمــوران کلانتری 118 ســتارخان در زمان گشــتزنی، به سرنشــینان یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا 125 که دقیقا یک نفر از آنها لباس پلیس به تن داشت مشکوک شدند و بلافاصله اقــدام به متوقفکردن موتورســیکلت مذکور کردند.

با انتقال سرنشــینان موتورســیکلت توقیفی به کلانتری، هماهنگیهای لازم بــا اداره پنجم پلیس آگاهی انجام شــد و کارآگاهــان پلیس آگاهی پس از حضــور در کلانتــری و بــا بهرهگیــری از تصاویر بهدستآمده از چهرهنگاریهای انجامشده از سوي شــکات و مالباختگان اقدام به شناسایی این دو نفر کردند.

با انتقال سرنشــنیان موتورســیکلت طرح هوندا 125 بــه اداره پنجم آگاهی و مواجهه حضوری آنها با تعدادی از شــکات و مالباختــگان، بلافاصله هر دو نفر آنها شناســایی شــدند و متهمان به نامهای هاشــم.ب 26ساله و سعید.م 24ســاله که چارهای جز اعتــراف و بیان حقیقت نداشــتند، به ناچار لب به اعتراف گشــودند و صراحتا به سرقتهای تحت پوشش مأمور از مالباختگان اعتراف کردند.

متهمــان دربــاره انگیــزه ســرقتهای خود به کارآگاهــان گفتند: بــه هیچ عنوان با انگیزه کســب پول اقــدام به ســرقت نمیکردیم بلکــه صرفا به خاطر آنکه در آن شــرایط از لحاظ روانی نســبت به افراد احساس برتری میکردیم و به نوعی آنها از ما میترســیدند، از این حالت لــذت میبردیم و پس از سرقت نیز وسایل نقلیه را در همان محدوده سرقت رها میکردیم.

براســاس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه داوودفـــرد، معاون مبارزه با ســرقتهای خــاص پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اعلام ایــن خبر گفت: با توجه بــه اعتراف صریح متهمان به سرقتهای مشابه و به منظور شناسایی ســایر شــکات و مالباختگان قرار قانونی از ســوی بازپــرس پرونده صادر شــد و متهمان بــرای انجام تحقیقات تکمیلی و شناســایی دیگر جرائم ارتکابی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.