3 کشته و 5 زخمی در حادثه تيراندازی یک سرباز در آبيک

Shargh - - حوادث -

میزان: ســرباز ضــارب پــس از اقدام بــه تیراندازی به ســربازان که در آسایشــگاه پادگان خــواب بودند، خودزنــی کرده و از آنجایی که حــال وی وخیم بوده به بیمارســتان انتقال داده شده است، بنابراین امکان تحقیــق از وی فراهــم نیســت و تحقیقــات اولیه از طریق بازپــرس نظامــی از اطرافیان صــورت گرفته است. احمدزاده، دادســتان عمومی و انقلاب آبیک، با اشــاره به انتشار خبری مبنیبر شلیک سرباز وظیفه بــه همخدمتیهایــش در پادگان اظهار کــرد: در اثر این تیراندازی پنج نفر مصدوم شــدند و طبق آخرین اطلاعات، سه سرباز کشته شــدند. وی در تشریح این خبــر گفــت: انگیزه فرد هنوز مشــخص نیســت، اما تقاضای انتقالی و رد آن دلیل این اقدام نبوده اســت. احمدزاده تصریح کرد: ســرباز ضارب پس از اقدام به تیراندازی به ســربازان که در آسایشگاه پادگان خواب بودنــد، خودزنی کرده و از آنجایی که حال وی وخیم بوده به بیمارســتان انتقال داده شــده است، بنابراین امکان تحقیق از وی فراهم نیست و تحقیقات اولیه از طریق بازپرس نظامی از اطرافیان صورت گرفته است. احمدزاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این اتفاق بعدازظهر دوشــنبه و خارج از وقت اداری رخ داده، پرونده قضائی دیروز در دادسرای نظامی استان ثبت و تحقیقات تکمیلی انجام خواهد شد. به گزارش ایرنا، یک مقام ارشــد نظامی ارتش دراینباره گفت: در اثر سهلانگاری یک سرباز وظیفه عصر امروز )دوشنبه( در منطقه نظامی آبیک )قزوین( و تیراندازی ناگهانی، ســه نفر از ســربازان وظیفه فوت کردنــد و پنج نفر دیگر مجروح شــدند. ارشــد نظامی منطقــه آجا در قزوین دراینباره توضیح داد: در این حادثه ســه نفر از ســربازان وظیفه فوت کردند و پنج نفر دیگر مجروح شــدند که تلاش برای بهبود حــال مجروحان ادامه دارد. صیــادی اظهــار کرد: درحالحاضــر در بخش جراحی مردان بیمارســتان رجایی قزوین دو ســرباز بســتری هســتند که یکی گرگانی و دیگری شــیرازی است، اما گفته میشود چهار ســرباز دیگر در بخش مراقبتهای ویژه این بیمارســتان بستری هستند. وی ادامه داد: حال عمومی هر دو ســرباز خوب اســت. روابطعمومی مذکور تصریح کرد خبرهای تکمیلی از سوی این روابطعمومی به اطلاع مردم خواهد رسید. همــراه یکی از مضروبــان حادثه تیرانــدازی پادگان آمادگاه آبیک قزوین دراینباره به ایســنا گفت: سرباز گرگانی بهعنوان یکی از مضروبــان حادثه تیراندازی پــادگان آمادگاه آبیک قزوین در بخش جراحی مردان بستری و حال عمومی او خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.