انهدام یک باند خانوادگی تهیه و توزیع مواد مخدر در غرب تهران

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی استان تهران از انهدام یک باند خانوادگی تهیه و توزیع مواد مخدر و کشــف 7۰۰ کیلوگرم تریاک خبر داد. سردار «محسن خانچرلی» با اشاره به جدیدترین توفیق پلیس غرب استان تهران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، گفت: با تلاش شبانهروزی مأمــوران انتظامــی و کنترل محورهــای مواصلاتی منتهی به شهرســتانهای غرب اســتان تهران در روز دوشنبه، اخبار و اطلاعاتی از فعالیت گسترده یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در «شهریار» به دست آمد. این مقام ارشــد انتظامی تصریــح کرد: با ردزنی فعالیت یکی از قاچاقچیان سابقهدار مواد مخدر و با پیگیریهای شبانهروزی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از شناســایی محل فعالیت متهم، مشخص شد وی با تشکیل باندی خانوادگی و برقراری ارتباط با قاچاقچیان شرق کشور، در امر خریدوفروش و توزیع مــواد مخدر به صــورت کلان فعالیت دارد. فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران بیــان کرد: با گسترش چتر اطلاعاتی پلیس مشخص شد که سرباند قاچاق مــواد مخدر اخیرا مقادیر زیــادی مواد مخدر را از قاچاقچیــان تحویل گرفتــه و قصد عرضه آن در یکی از مناطق غرب استان تهران را دارد که بلافاصله همه منازل شناســایی شد و محلهای احتمالی تردد اعضای این باند با توجه به شناسایی خودروهای آنان، تحت کنترل شدید پلیس قرار گرفت. سردار خانچرلی افزود: شب دوشنبه در عملیاتی ویژه، مأموران مبارزه با مواد مخدر اســتان با توقیف خودروی پیکان وانت در شــهر اندیشــه، راننده آن که برادر سرباند قاچاق مواد مخدر بود را شناسایی و دستگیر کردند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی در بازرســی از منزل ســرباند قاچاق مــواد مخدر در اندیشه که از قبل شناسایی شده بود، متهم به همراه همسرش نیز دســتگیر شدند. سردار خانچرلی عنوان کرد: در بازرســی از خودرو پیکانوانت، 7۰۰ کیلوگرم تریاک کشــف و در این رابطه دو دستگاه خودروی دنا و پراید نیز از متهمان توقیف شــد. سردار خانچرلی در پایان بیان کرد: با توجه به ویژگیهای شهرستانهای غرب اســتان تهــران، وجود باغ و انبارهــای متروکه، پلیس غرب اســتان تهران تدابیــر ویژهای برای کنترل قاچاقچیان مواد مخدر در نظر گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.