درگیری خانوادگی در شهر دماوند منجر به قتل شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا: فرمانده انتظامی ویژه شــرق استان تهران از دستگیری قاتل یک فرد 35ســاله در نزاع خانوادگی در یکــی از مناطــق اطراف شــهر دماوند خبــر داد. ســردار عبدالرضا ناظری دراینباره گفت: ساعت 22 یکشنبهشــب از طریق مرکز فوریتهای پلیسی11۰، از موضوع یک نــزاع خانوادگی کــه در یکی از محلات شهرســتان دماونــد رخ داده بود، مطلع شــدیم. وی با بیان اینکه بلافاصله همــکاران ما در محل حادثه حاضر شدند، افزود: در این نزاع یکی از عوامل درگیری مجروح شــد که در هنگام اعزام به بیمارستان، فوت کرد. فرمانده انتظامی ویژه شــرق استان تهران ادامه داد: بلافاصله فرد ضارب که با چاقو اقدام به ضرب و جرح کرده بود شناسایی و کمتر از 24 ساعت، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد. این مقام مسئول با بیان اینکه در نزاع یکشنبهشــب حدود هفت نفر از طرفین درگیری دســتگیر شــدند، گفت: نــزاع صورتگرفته به دنبال یک مشــاجره لفظی دو خانواده بوده است که هماکنون طرفین نزاع تحــت بازجویی قرار دارند. ســردار ناظری با بیان اینکه بســیار مشاهده میشود جوانان چاقو به همراه دارند، گفت: این اســلحه سرد یک آلت قتاله اســت و برای نزاع نباید مورد استفاده قرار بگیرد چراکه در زمان عصبانیت، موجب پشیمانی خواهد شــد. وی ادامه داد: نیروی انتظامی با افرادی که مرتکب جرم میشــود مخصوصا جرائم خشــن چاقوکشــی و قتل، با قدرت برخــورد میکند. لازم به ذکر اســت مقتول متأهل و 35ساله بود که به وسیله اسلحه سرد به قتل رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.