دستگیری اعضای باند اراذل و اوباش در اردبیل

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی استان اردبیل از شناسایی و دســتگیری اعضای پنجنفره بانــد اراذل و اوباش سابقهدار به وســیله مأموران پلیس امنیت عمومی و یگان امداد خبر داد. ســردار «حسین عبدی» گفت: در راســتای اجرای دســتور مقام قضائــی مبنی بر دســتگیری یکی از اراذل و اوباش ســابقهدار اردبیل کــه به صورت باندی نظم و امنیت عمومی را مختل میکرد، مأموران اداره پشــتیبانی عملیات اطلاعاتی پلیس امنیــت عمومی با انجام تحقیقات گســترده مخفیگاه این شــخص را شناســایی کردند. ســردار عبدی با اشاره به محرزشدن حضور یکی از متهمان در مخفیگاهش تصریح کرد: بر این اساس با تشکیل اکیــپ عملیاتی مأمــوران پلیس امنیــت عمومی و یگان امداد به محل اعزام و موفق به دستگیری وی شدند. فرمانده انتظامی اســتان اردبیل از دستگیری چهار همدست وی در دو عملیات جداگانه خبر داد و گفت: از متهمان تعدادی ســلاح جنگی و شکاری کشف شد. ســردار عبدی با اشــاره به اینکه اراذل و اوباش دستگیرشــده در پروندههــای مجرمانه خود مرتکب شرارتهای متعدد شدهاند، تصریح کرد: به دنبال این اقدام مقتدرانه پلیس، اقشار مختلف مردم و مســئولان مراتب قدردانی خــود را با نصب بنر در نقاط مختلف شهر اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.