قاتل پدر و فرزند جیرفتی دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان: دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از دســتگیری یــک قاتل فــراری پس از گذشــت 1۰ ســال خبر داد و گفــت: از متهم یک قبضــه کلت کمری بــه همراه مقادیری فشــنگ کشــفوضبط شــده اســت. مجیــد رســتمی از دســتگیری یــک قاتل فــراری )الــف. ن( پس از گذشــت 1۰ ســال خبر داد و گفــت: از متهم یک قبضــه کلت کمری بــه همراه مقادیری فشــنگ کشــفوضبط شده اســت. وی در تشریح جزئیات این خبر اظهــار کرد: قاتل در یکســری اقدامات پلیسی به وسیله کارآگاهان پلیس آگاهی در حوزه استحفاظی رودبار جنوب در یک اقدام غافلگیرانه دســتگیر شد. دادســتان جیرفت خاطرنشان کرد: هنگام دســتگیری متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلــت کمری به همراه مقادیری فشــنگ از داخل خودروی وی کشــفوضبط شــده اســت. وی با بیان اینکه علت و انگیــزه این حادثه انتقامجویی شــخصی بوده اســت، اعلام کرد: متهم 1۰ سال پیش به قتل مسلحانه پدر و فرزند جیرفتی اقدام کرده بود. رستمی اعلام کرد: تحقیقات تکمیلی در این زمینه در شــعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.