موبایلقاپ حرفهای در پایتخت به دام افتاد

Shargh - - حوادث -

پلیس: رئیس کلانتری 132 نبرد از دستگیری سارق موبایلقاپ حرفهای و ســابقهدار با بیش از 4۰ مورد ســرقت گوشــی خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، ســرگرد «منصور حشمتیان» گفت: در پی افزایش سرقتهای قاپزنی و کیفقاپی به وسیله سرنشینان یک دســتگاه موتورسیکلت طرح هوندا با پلاک مخدوش که ترکنشین موتور زنی با کلاه نقابدار بود، مراتب دســتگیری ســارقان به صورت جدی در دســتور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: با اســتفاده از عوامل تخصصی و گشــتهای موتورســوار نقاط آلوده مورد پوشش انتظامی و نامحسوس قرار گرفت تا اینکه ســارقان مذکور در خیابان خاوران بلافاصله پس از قاپزدن گوشــی زنی، شناســایی شده و مورد تعقیب قرار گرفتند. رئیــس کلانتری 132 نبرد عنوان کرد: پــس از دقایقی تعقیبوگریز ســارق اصلی که دارای سوابق متعدد کیفقاپی و سرقت بود، دستگیر شــد. وی با اشاره به اینکه متهم ترکنشین با استفاده از شلوغی و ازدحام جمعیت از صحنه متواری شد و تلاش برای دستگیری وی همچنان ادامه دارد، افزود: متهم دستگیرشــده در بازجویــی اولیه به بیش از 4۰ مورد گوشیقاپی اعتراف کرد که با دستور قضائی برای بررسی تخصصی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.