دستگیری 8 سارق با 12 فقره سرقت در چهارمحالوبختیاری

Shargh - - حوادث -

ایســنا: جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحالوبختیــاری گفت: مأمــوران فرماندهی انتظامی استان در 24 ساعت گذشته هشت سارق را با 12 فقره سرقت، دستگیر کردند. سرهنگ فضلالله برزویــی با اعلام این خبر، اظهار کــرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت داخل خودرو، موتورسیکلت و مغازه رســیدگی به موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. وی افــزود: مأموران پلیس آگاهی اســتان، شهرکرد، فارسان، کیار و کوهرنگ با انجام اقدامات گســترده پلیسی و بررســی آثار و علائم بهجامانده در صحنههای ســرقت موفق شــدند هشت سارق را دســتگیر کنند. جانشــین فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: براســاس تحقیقات علمی و فنی پلیس، ســارقان به 12 فقره ســرقت داخل خودرو، موتورسیکلت و مغازه اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.