گف و نظتمگوبک اایياننوشجعايارپيا در « دبارهگامندرسهيملني» یسينسمات

Shargh - - هنر -

امير محقق: جدا از مؤلفبودن و نگاه منحصربهفردش در فيلمسازي، کيانوش عياري همواره به استقلال در سليقه، عملکرد و ديدگاهش در شــخصيت و حرفه خود شــهره بوده اســت. کارگردان فيلمهاي درخشان خانه پدري « » و آبادانيها از سال گذشته به هنرجويان دوره دوساله « » مدرسه ملي سينماي ايران درس ميدهد تا دانستهها و « » تجربياتش را به نسل بعدي سينما انتقال دهد. عياري پس از بحثهاي اخير درباره سرنوشــت مدرسه ملي سينما « » بهعنوان مرکزي که سازمان سينمايي مستقيما تأسيس آن را بر عهده داشــته، تجربيات شخصي خود را از حضور در اين مدرسه در گفتوگو با شرق در ميان گذاشت. « »

شــما در زمينه فعاليتهاي آموزشــي مرتبط با سينما خيلي خود را درگير نکرده بوديد؛ اما «مدرسه ملي ســينما » اولين جايي اســت که بهطورجدي در حوزه آموزش سينما فعاليت ميکنيد. درست است؟

البتــه در مقطعــي در کارگاههاي آموزشــي حضور داشــتم. فکر کنم بین ســال 87 و 88 بود و در اصفهان برگزار شد.

ويژگيهاي «مدرســه ملي ســينما» چه بود که تصميم گرفتيد تجربياتتان را با هنرجويانِ فيلمسازي اين مدرسه به اشتراک بگذاريد؟

ســالهاي گذشــته که «انجمن ســینماي جوانان» در ســینما فلسطین، روزهاي دوشــنبه یا چهارشنبه یک سئانس در هفته، فیلمهاي جوانان را نشان ميداد، من هم گاهي ميرفتم و به تماشــاي فیلمها مينشســتم. فیلمها درخشــان و امیدوارکننده بــود و بهنوعي به من هم انرژي ميداد. مســئولان آن زمــان به من ميگفتند وقتي اینجا ميآیید بچههاي فیلمساز روحیه ميگیرند. مــن هم در جواب ميگفتم من براي روحیه خودم اینجا ميآیــم! بهطورکلي بــا دیدن فیلمهــاي جوانان، کلي روحیه و انرژي ميگیرم. این اتفاق باعث شد نگاه مثبت و خوبي به فیلمســازهاي جوان پیدا کنم. در این سالها داوري بســیاري از جشنوارههاي مرتبط با سینماي کوتاه را برعهده داشــتهام و برایم همیشــه هیجانانگیز بوده اســت. حس ميکردم من بهعنوان یک فیلمساز قدیمي قرار نیســت دچار رکود ناشــي از بالارفتن ســنم بشوم. وقتي «مدرســه ملي سینما» تأسیس شــد و من را براي انتقــال تجربههایم به هنرجویان آنجــا دعوت کردند با کمال میل پذیرفتم و تا این لحظــه ميتوانم بگویم این مدرسه کمهزینهترین بســتر براي پرورش چند فیلمساز خوب در این مملکت اســت. شک ندارم بهزودي شاهد چند فیلمساز خیلي خوب از کارآموختههاي این مدرسه خواهیم بود. بعضي از فیلمهاي هنرجویان مدرسه را که دیدم به نظرم خوب و امیدوارکننده بودند. حتما مشــابه این بچههــا در دیگر کلاسهاي فیلمســازي هم وجود دارند؛ اما این مدرســه با اصول خاصــي کارش را پیش ميبرد، براساس نظمي که امیدوارم در بطن این نظم یک جور تعهد هم از جانب جواناني که در این مدرسه دارند دوره ميگذرانند به وجود بیاید و باعث شــود خیلي زود وارد عرصه ســینماي حرفهاي بشوند. این آینده نزدیکي که از آن حــرف ميزنم منظورم چهار، پنج ســال آینده اســت؛ بعضي زودتر و برخي دیرتر. ولي به گمانم همه 20 نفري که براي دوره پرورش ســینماگر مدرســه ملي انتخاب شدهاند همهشــان جنم فیلمسازشدن را دارند؛ این هــم در حد صحبت یا ادعا نیســت. کار عملي آنها مؤید این نکته است.

جريان و هجمهای رســانهاي، حتــي بين اهالي سينما وجود دارد که ميخواهند «مدرسه ملي سينما » را به حاشــيه ببرند و آن را محفلی بياساس و گذرا قلمداد کنند. شما بهعنوان کسي که بهصورت مستقيم با مدرســه و هنرجويانش در ارتباط هستيد، به اين مسائل چه واکنشي داريد؟

«مدرســه ملي سینما» یکي از اتفاقات درست و نادر براي پرورش جواناني اســت که ميخواهند وارد عرصه ســینما بشــوند و مداومت آن خیلي مهم است. نظمي را که لازمه یک آموزشــگاه آکادمیک باشد دارد؛ اما این نظم، هیچ ربطي به نظم پادگانــي ندارد. فضایي که در آن دیدهام باز و مثبت اســت. یقین دارم این مدرسه بستر تولد تعدادي فیلمساز خواهد شد و بحثي در آن نیست. درباره موضوع رســانهاي که گفتید، باید بهطورکل گفت رسانه در کنار حُسنهاي زیادش که باعث شده تا دهکده جهاني کوچکتر و دردسترستر شود، معایبي هم دارد از جمله شایعهپراکني؛ البته برخي از رسانهها.

چه پيشــنهادي بــراي پيشــبردِ هدفمندترِ اين مؤسسه آموزشي داريد؟

این رســمي باســتاني اســت که در مقابل کاري که دارد درســت انجام ميشــود عدهاي چــوب لاي چرخ آن ميگذارنــد. مــن نميدانم چه کســاني مخالف این جریان آموزشــي هســتند. امــا حتما تنگنظــري یکي از وجوه مشــخصِ این چــوب لاي چرخ گذاشــتنها و مخالفتهاســت. این مدرسه به سلامت کارش را انجام ميدهد؛ حتما معایبي هم دارد که قابل برطرفشــدن هســتند. امکان دارد در راهش مرتکب اشتباه شود، اما ایرادي ندارد و در مقابل حُســنهاي فراوانش و آیندهاي که دارد، نوید ميدهد مدرســه ملي اصولي و روشــمند است.

اگر علمي يا مبحث بينارشتهاي را بهعنوان مکمل اصلي سينما بدانيد آن کدام است؟

مهمترینِ آن، علوم اجتماعي ميتواند باشد. شناخت آکادمیک نسبت به فرهنگ و هنر؛ هر چیزي که فکرش را ميکنم سینما در یک بزنگاهي به آن احتیاج دارد. البته این لزوما به معناي این نیســت که یک فیلمساز باید در همه این موارد یک کارشناس باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.