فیلم «ارادتمند، بهاره، تینا، نازنین» در 2 شورا رد شده

Shargh - - هنر - کیانا آذر

این روزها در ســینما شــاهد خبرهایی با طعم خاص هســتیم. در یکســو اظهارات ضدونقیض در رسانهای اصولگرا نسبت به فیلمهای در حال اکران دیده میشود و در دیگرسو سازمان سینمایی در اعلام موضعگیری خود صراحت بیشتری نشان داده اســت. دکتر ابراهیم داروغه، مدیرکل جدید اداره نظارت و ارزشــیابی، در گفتوگوی صریحی بــا یکــی از خبرگزاریها بهواســطه ضربالاجل وزیــر ارشــاد دربــاره تعیینتکلیــف فیلمهــای توقیفي، مواضع خود را علنی کرد. او در بخشــی از ســخنانش عنوان کرد: «من بهعنــوان معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی معتقدم بســیاری از فیلمهایی که در این ســالها توقیف شــدند، نــه مُخل امنیــت نظام بودنــد و نه خط قرمزهای اصلی را رد کــرده بودند. درحالحاضر هم بر این باورم مهمترین ارزشــی کــه باید از آن دفاع کنم، قانون جمهوری اسلامی ایران است».

او ادامــه داد: «از نظر شــورای پروانه نمایش ما و همچنین خود من، ســه فیلم «خانه پدری»، «عصبانی نیستم» و «آشغالهای دوستداشتنی» قابلیت نمایش دارند».

امــا او دربــاره فیلم «خانه پــدری» نظر داد و گفت: «مثلا من با حرفی کــه فیلم «خانه پدری» میگوید اصلا موافق نیستم و خودم بهعنوان یک فرد سنتی مذهبی آن فیلم را اصلا دوست ندارم؛ یعنــی نهتنهــا آن فیلم را نمیپســندم، بلکه اگر مسئولیت سینمایی نداشتم، پس از نمایش حتما درباره آن نقدی مینوشــتم و منتقد آن میشدم، ولی بهلحاظ قانونی واقعا معتقدم «خانه پدری» مشکلی ندارد و با درنظرگیری رده سنی مشخص میتوان آن را به صورت محدود اکران کرد و البته بههرحال طبیعی اســت که ایــن فیلم پرفروش نخواهد شــد، چون آن جنبههایی از سینما را که انبوه مخاطب بخواهد آن را ببیند ندارد».

او دربــاره دو فیلم «رســتاخیز» و «کاناپه» نیز گفت: «واقعیت این اســت که ایــن دیگر خارج از توان سازمان و حتی خارج از توان دولت است که تصمیمگیری کند و بحث آن خارج از توان سازمان اســت چون ما نمیتوانیم فتوایی دراینباره صادر کنیم».

وي درباره فیلم کاهانــی اظهار کرد: «از آقای کاهانی فقط یک فیلم در کمیته هســت و «وقت داریــم حالا» اصــلا به ما نرســیده اســت. فیلم «ارادتمنــد، بهاره، تینا، نازنین» در شــورای پروانه نمایش و شورایعالی نمایش رد شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.