امید در دل ویرانگي

Shargh - - هنر -

تصویري دردناک از ویرانيهاي ســوریه در روســتاي دره. نوجواني کمسنوســال از میانه ویرانههایي عبور ميکند که زماني خانه و مأمن او را تشکیل ميداده اســت. جایي که در روزگاري نهچندان دور محل بازي و جستوخیز پسرک بوده است، امروزه کمتر نشاني از زندگي را با خود به همراه دارد. ویرانههاي جنگ و ستونهاي سیماني که در برابر شــدت بمباران کمر خم کرده و راه عبور به ســمت زندگي را بر انسان بستهاند، تنها عناصري هستند که در نگاه اولیه از دریچه چشم عکاس دیده ميشوند؛ اما اگر کمي به عکس دقیقتر شویم، در میان اینهمه ویراني و بنبست، ميتوانیم نشانههایي حیرتآور از زندگي و سرزندگي را هم ببینیم. درختي سبز و پرگل که با امیدواري و استقامتي مثالزدني، تمامــي زیبایــي و وجودش را از پــس آنهمه بمبــاران حفظ کرده و برخلاف ستونهاي سیماني اطرافش، نوید آیندهاي روشن را ميدهد. درخت ســبز و پرگل گوشه قاب عکاس، مانند نشانهاي آشکار از حیات و زیبایي، همان امیدواري و باوري است که امروزه به آن نیازمندیم.

عکس از: reuters - ‪Alaa Al-faqir‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.