نقاب ترامپ

Shargh - - هنر -

با افشاشــدن ارتباط بزرگترین فرزنــد ترامپ با یک وکیل اهل روســیه در میانه رقابتهاي انتخاباتي، تئوري دخالت روسیه در نتایج انتخابات آمریکا روزبهروز ابعاد گســتردهتري به خود گرفته و و زندگي سیاسي این آخرین رئیسجمهور ایالات متحده را وارد بحران تازهاي کرده است.

بحراني که با شــنیدن تحرکاتي در میــان نمایندگان مجلس آمریــکا، مبني بر تصمیم به اســتیضاح رئیسجمهور، ميرود که یکي از پرکشــشترین درامهاي داســتاني را که رگههایي از آن را در سریالهاي گوناگوني مانند 2۴ دیده بودیم، به واقعیت نزدیک کند.

نگاهي به آخرین کاریکاتور ســایت «یواسنیوز» و نقابي که به شــکل داس و چکش براي پنهانکردن بخشــي از چهره واقعي ترامپ به کار برده شده است، حجم بالاي بياعتمادي رسانههاي داخلي آمریکا به سیاستهاي ترامپ را به نمایش گذاشته است.

کاريکاتور از: ‪Gary markstein‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.