تام کرکمن در سریال «بازمانده برگزیده»

Shargh - - هنر -

کمــال پــورکاوه: در فصــل اول ســریال «بازمانــده برگزیــده» ‪Designated survivor‬ که از شــبکه «ايبيســي» پخش شــد، کیفر ســاترلند بعد از نقشآفریني بهیادماندنياش در سریال 2۴، اینبار در قالب رئیسجمهور جدید آمریکا، با انبوهي از بحرانهاي تروریســتي و توطئههاي داخلي در کاخ سفید روبهرو ميشود که بر اي هیچکدام از آنهــا آمادگي لازم را ندارد. فضایي کــه بياختیار، مخاطب را به یاد نســخههاي تلطیفشــده ســریالهایي مانند «2۴» و «خانه پوشالي» مياندازد، شاید نکته مهم در نمایش تفاوتي باشد که صاحبان قدرت در مواجهه با صاحبان رسانه از خود نشان ميدهند. اگر پرزیدنت پالمر ســریال 2۴، خبرنگاري را براي جلوگیري از انتشار اخبار مهم و حیاتي، زنداني ميکند تام کرکمن سریال بازمانده برگزیده، مانند مذاکرهکنندهاي ماهر به چنان تفاهمي با روزنامهنگاران ميرســد که هم منافع کاري و آرماني آنها را تأمین کرده باشــد و هــم از بهخطرافتادن منافع ملي کشورش جلوگیري کند، پیشــنهادي نو و جذاب براي آمریکاي بعد از ترامپ که چندان میانه خوبي با رسانههاي رسمي متبوعش ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.