شورش عليه بانك مركزي

Shargh - - اقتصاد -

...اما حرکت اخیر ســازمان بــورس و ابلاغیه دقیقه 90 و الزامیکــردن ارائه صورتهای مالی سنتی که محل اختلاف شــدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشــم سهامداران و حسابرسان بخــش خصوصی رفت، واقعا جای ســؤال دارد. هشــی در قالب پرسشــی، میگوید: من بهعنوان یک حسابرس با 47 ســال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان ســهامداران چه میخواهنــد؟ این نهادهای ناظر هر دو پشــتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانکها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار میگیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورتهای مالی سنتی منسوخشده نظام گزارشگری بانکها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف بهروز نزدیک به استانداردهای معمول در جهان.

او تأکید میکند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکســتر اســت؛ زیرا بانک مرکزی ‪96/3/ 13‬ بانکهــا را ملــزم به ادامــه روش ســال قبل و حسابرســان را ملزم به رســیدگی و گزارشــگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانکها عمدتا بر اساس این، برنامهریزی کردهاند. مدیــران این بانکها در تاریــخ ‪4//96 24‬یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه میشوند که تأکید میکند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آمــاده کنند؛ حتی اگر صورتهــای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانکها.

بهانهای در دست دلواپسان

این حســابرس با بیان اینکه ایــن اقدام تبعات زیــادی به دنبال خواهد داشــت، بــه این تبعات اشــاره کرده و میگوید: نخست، باعث میشود در فصل مجامع، صورتهای مالی حسابرسیشــده ارائهکردنی نباشــد و مجامع بانکها عقب افتاده و به ماههای مرداد و شــهریور محول شود. دوم، نماد ســهام بانکها بسته میشــود و سهامداران بــا محدودیــت اختیار بر ســرمایه خــود روبهرو شــده و نتوانند سهم خود را بفروشــند. علاوه بر آنکه تکلیف ســود آنها هم مشخص است. روی هوا میرود و قیمت ســهم افت میکند. ســوم، در شــرایطی که دلواپسها نظام بانکی را نشــانه گرفتهاند و برای تقابل بــا رئیسجمهور و دولت، هــر روز هیــزم آتش مؤسســات مالــی غیرمجاز را بیشــتر کرده تا دولت را تهدیــد کنند، اعتراض ســهامداران بانکهــا و ســپردهگذاران هم بهانه جدیدی در دست دلواپســان خواهد بود. چهارم، مرداد و شــهریور فصل معرفی و بررســی وزرای پیشــنهادی بــرای کابینــه دولت اســت و دوران حساسی برای دولت خواهد بود.

او ادامه میدهد: اینجا سؤالی ایجاد میشود، این ماجرا پشــتپردهای دارد؟ اینجا باید پرســید، مقام مسئول برقراری انضباط مالی کشور کیست؟ وزیر اقتصاد در جنگ بین ســازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارتخانه اوست، با بانک مرکزی در تیر ســال قبل، موضع بیطرفانه گرفت و کارها را بــه معاونان تفویض کرد تــا مصالحه کنند که در پی آن ریزش ســهام بانکها را در بازار ســرمایه تجربه کردیم. این وزارتخانه بالاخره در شــهریور تــن به قانــون بانــک مرکــزی داد و تأکیــد کرد زیرمجموعههایش، گزارش اصلاحی طبق نمونه بانک مرکــزی ارائه کنند. این گــزارش دوم، فاقد بند اظهارنظر معتبر بــود و موجب ریزش قیمت سهام شد.

او خطاب به وزیر اقتصاد میگوید: شما رئیس شورایعالی بورس هســتید. یک اداره از سازمان بــورس، ابلاغیه صادر میکند که در تضاد کامل با ابلاغیه متکی بر قانون از طرف بانک مرکزی است. تبعات این تقابل، شــوک و ضرروزیان سهامداران بانکهــا بوده و هزینهاش را مــردم پرداختند. اگر این اختلافنظر که ریشه در اختلافنظر سال قبل دارد، در نشســتی با حضور وزیر اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حل و ابلاغیه واحد صادر میشد، به صلاح کشور نبود؟

بانک مرکزی با یک تیر، 2 نشان زد

هشی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دو دلیل شــفافیت صورتهای مالی بانکها را در دســتور کار قرار داده اســت، میگوید: این اقدام در مقام نخســت، ایجاد شــفافیت بعد از 34 سال از سوی بانک مرکزی است. همانگونه که رئیسجمهور شــفافیت را بهعنــوان برنامه کاری خــود همــان اوایل رویکارآمــدن، وعده داده بود. ســوی دیگر ماجرا آن اســت که، یکی از مشکلات و موانع برقراری ارتباط با بانکهای جهان، نداشتن زبان مشــترک است و همین امر ســبب شــده بود بانکها پس از برجــام با مانع روبهرو شــوند. راهحلی که ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکــزی، برای این معضــل ارائه داد، برقراری شــفافیت در صورتهای مالی بانکها بود. در همین راستا، صورتهای مالی بانکهای خصوصــی ارائــه شــد و نماینــدگان صندوق بینالمللــی پول و بانک جهانــی و FATF تأیید کردند که شــفافیت گزارشــگری مالی در ایران به راه افتاده اســت. در واقع بانک مرکزی با یک تیــر، دو نشــان زد. هم اصل 49 قانون اساســی را اجرائــی کرد و هم مشــکل زبان مشــترک با بانکهــای خارجی را حل کــرد. در اینجا باید از ســازمان بورس پرســید، شــما که همه اینها را میدانید، ساز مخالفتان برای چیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.